7.  ข้อแนะนำในการนำกลุ่มของผู้นำ
      ผู้นำของแต่ละกลุ่มควรพบปะกันก่อน ถ้าเป็นไปได้ให้เชิญ คุณพ่อเจ้าวัดหรือผู้ใหญ่มาร่วมพบปะด้วย เพื่อจัดเตรียมสำหรับ การประชุมเด็ก ๆ ยุวธรรมทูต

- เตรียมหัวข้อหรือเรื่องที่จะอบรม เด็ก ๆ (โดยให้เหมาะกับเครื่องหมายแห่งกาลเวลา)
- การมอบหมายงานเป็นพิเศษให้ช่วยกันรับผิดชอบ
- การให้ข้อแนะนำต่อกันและกัน
- ติดต่อสื่อสาร เตรียมตัวเด็ก ๆ ในเรื่องของการเป็นยุวธรรมทูต
- อย่าให้เด็ก ๆ เกิดความประทับใจที่ไม่ดีต่อการทำงานของผู้นำ
เช่น ไม่มีการเตรียมตัว หรือการไม่สนใจเด็ก ๆ
- ควรตรงต่อเวลา
- ความสนุกสนานในระหว่างการประชุม
- เป็นการเสริมสร้างชีวิตกลุ่ม ควรใช้การจูงใจ อย่าบังคับเด็ก ๆ ให้กระทำ
- ส่งเสริมเด็ก ๆ ให้แสดงความสามารถ
หรือศักยภาพของตนเองออกมา และให้แต่ละคนได้ฝึกการเป็นผู้นำ ในระหว่างการประชุมหรือการพบปะ
- ควรให้การช่วยเหลือเด็ก ๆ ด้วยความรักและด้วยท่าทีที่สุภาพ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ก้าวหน้าในชีวิตฝ่ายจิต
- ให้มีความสัมพันธ์อันดีกับคุณพ่อเจ้าวัด นักบวช ผู้ปกครอง วัด โรงเรียน เป็นต้นกับเด็ก ๆ ที่เรากำลังนำพวกเขาไปหาพระเยซูเจ้า