Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

09977675
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
9342
8882
23620
152010
9977675
Your IP: 18.206.177.17
2021-04-20 22:39

สาสน์ของพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
เนื่องในวันแพร่ธรรมสากล วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2011/2554

“พระบิดาส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยน.20:21)

       พันธกิจแห่งความรอดพ้นมีแต่เพียงหนึ่งเดียวเป็นพันธกิจที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำและทรงสั่งให้บรรดาศิษย์สืบสานพันธกิจนี้ต่อไปจนสิ้นโลก งานแพร่ธรรมจึงเป็นงานเอกและต้องเป็นภาระงานถาวรที่คริสตชนทุกคนทุกระดับชั้นควรมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า


         จากประสบการณ์แห่งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศสยามของเราทำให้คริสตชนเข้าใจว่าบทบาทหน้าที่การเผยแพร่ศาสนาเป็นหน้าที่โดยตรงของมิชชันนารีชาวต่างประเทศและรองลงมาคือพระสงฆ์นักบวช ส่วนฆราวาสนั้นไม่เกี่ยวข้องกับงานนี้ ความเข้าใจแบบนี้ก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมด ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการเผยแพร่ศาสนาในช่วงสองพันปีที่ผ่านมานั้น เริ่มต้นจากทุกคน ทั้งสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์และบรรดาคริสตชนต่างก็ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนา ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะทำหน้าที่เผยแผ่ที่นั่น ทำกันแบบนี้เป็นเวลานานหลายร้อยปี ภายหลังจึงมีคณะนักบวชที่อาสาออกเทศน์สอนและมีคณะมิชชันนารีโดยตรง ซึ่งคณะเหล่านี้ก็ได้เดินทางไกลมาสู่เอเชียเพื่อจะเผยแพร่ศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิของเรา ปัจจุบันมิชชันารีกำลังลดน้อยถอยลงไป ดังนั้นเราจึงต้องปรับการแพร่ธรรมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์โดยทำให้คริสตชนทุกคนตระหนักอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ธรรมเหมือนยุควางรากฐานของพระศาสนจักร

         พระสันตะปาปากล่าวไว้ว่า การทำให้คริสตชนฆราวาสมีส่วนในการแพร่ธรรมนั้นเปรียบเสมือนการปลุกยักษ์ให้ตื่นขึ้น คริสตชนฆราวาสมีจำนวนมากมายเปรียบเสมือนยักษ์ที่กำลังนอนหลับ ถ้าหากทำให้คริสตชนฆราวาสตื่นขึ้นและทำการแพร่ธรรมจากชีวิตของตนก็จะเป็นพลังมหาศาลที่ช่วยขับเคลื่อนพระศาสนจักรให้ก้าวหน้าต่อไป ปัญหาคือว่าจะทำอย่างไรให้คริสตชนฆราวาสตื่นตัว ลุกขึ้นมาแพร่ธรรม ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับมิชชันนารี พระสงฆ์นักบวช หลายคนคงมีคำตอบ หลายคนเริ่มเห็นความสำคัญ วันนี้เราเห็นหลายคนลุกขึ้นมาทำงานนี้ คณะธรรมทูตไทยก็เริ่มมีตัวตนแล้ว จากนี้ไปจึงมีหวังจะได้เห็นอนาคตแห่งการแพร่ธรรมเปล่งประกายสุกใสยิ่งขึ้นในพระศาสนจักร

          โอกาสเฉลิมฉลองวันแพร่ธรรมสากล ปี ค.ศ.2011 พ่อขอส่งความปรารถนาดีและคำภาวนาแด่ผู้แพร่ธรรมทุกท่าน ขอพระองค์ผู้เป็นเจ้าของนาโปรดอวยพรผู้แพร่ธรรมและโปรดให้คริสตชนทุกคนสำนึกว่าตนเองต้องเป็นผู้แพร่ธรรมด้วย

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประธานกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี