การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน (Mission in the world)


ผลิตโดย สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)
Pontifical Missionary Societies
เสียงภาษาไทย โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย