"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

บทเร้าวิงวอนพระกุมารเยซูบทเร้าวิงวอนพระกุมารเยซู
ยุวธรรมทูต
(ใช้เฉพาะกิจ)
         ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงพระเมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ
         (รับ) ข้าแต่พระคริสต์เจ้าโปรดทรงพระเมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ

         ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงพระเมตตาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ
         (รับ) ข้าแต่พระคริสต์เจ้าโปรดสดับฟังคำภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ

องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นบิดาแห่งเมืองสวรรค์ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ข้าแต่พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า พระผู้ทรงไถ่บาปของโลก (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ข้าแต่พระจิตเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ


ข้าแต่พระตรีเอกภาพ องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่หนึ่งเดียว (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ทรงบังเกิดจากพระแม่มารีย์ ณ เมืองเบธเลเฮ็ม (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู พระเจ้าที่ทรงบังเกิดในรางหญ้า (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ทรงมีผ้าพันพระวรกายแต่เพียงผืนเดียว (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ได้รับการสรรเสริญจากบรรดาทูตสวรรค์ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ได้รับการสรรเสริญจากบรรดาคนเลี้ยงแกะ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ได้รับการประกาศจากทูตสวรรค์แก่บรรดาผู้เลี้ยงแกะว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ ทรงเป็นพระคริสต์เจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ผู้ที่บรรดาโหราจารย์ได้ออกติดตามโดยอาศัยดวงดาวประจำพระองค์ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ได้รับการนมัสการจากบรรดาโหราจารย์ พร้อมด้วยของกำนัลสามประการ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ได้เข้าพิธีสุหนัตตามธรรมเนียมของชาวยิวเมื่ออายุได้แปดวัน (รับ) โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ได้ถวายพระองค์ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ผู้ที่ซีเมโอนคนชอบธรรมและนำเกรงพระเจ้าได้อุ้มและกล่าวคำอวยพร (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ผู้ที่นางอันนาประกาศกหญิงได้กล่าวขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้ทุกคนที่กำลังรอคอยการไถ่กู้ที่กรุงเยรูซาเล็มฟัง (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ทรงถูกกษัตริย์เฮโรดปรองร้าย (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู เสด็จหนีไปประเทศอียิปต์ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู เสด็จกลับจากอียิปต์ไปเมืองนาซาเร็ธ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ทรงเจริญวัยแข็งแรง ทรงพระปรีชาญาณอย่างสมบูรณ์และพระหรรษทานของพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์ (รับ) โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความนบนอบจนเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน (รับ) โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
พระกุมารเยซู ทรงประทับอยู่ในพระวิหารประทับอยู่ในหมู่อาจารย์ ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขา ทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ ต่างประหลาดใจในพระปรีชาที่ทรงแสดงในการตอบถามคำถาม (รับ) โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
โปรดทรงพระเมตตาเถิด พระเยซูเจ้า (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเทอญ (รับ)โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
โปรดช่วยให้พ้นจากความประพฤติผิดทั้งปวง (รับ)โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
จากการทะเลาะและความโกรธเคือง (รับ)โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
จากการโกหกและลักขโมย (รับ)โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
จากการพูดที่ไม่สุภาพและการเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี (รับ)โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
จากนิสัยที่ไม่ดี (รับ)โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
โดยอาศัยการบังเกิดมาเป็นมนุษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า (รับ)โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
โดยอาศัยแบบอย่างแห่งความยากจนของพระองค์ (รับ)โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
โดยอาศัยความทุกข์ยากลำบากและถูกประหัตประหารของพระองค์ (รับ)โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนจากพระแม่มารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ (รับ)โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจ
โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของนักบุญโยเซฟ บิดาเลี้ยงของพระองค์ (รับ)โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของบรรดาทารกผู้บริสุทธิ์ (รับ)โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของบรรดาทูตสวรรค์และบรรดานักบุญ (รับ)โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
ลูกทั้งหลายต่างเป็นคนบาป (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
โปรดสดับฟังคำภาวนาเพื่อให้ลูกรอดพ้นจากบาปทั้งปวง (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
โปรดให้ลูกได้พัฒนาพระพรต่างๆที่ได้รับจากพระองค์ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
โปรดให้ลูกได้กล้าหาญที่จะปฏิบัติตนตามแบบอย่างของบรรดานักบุญของพระองค์ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
โปรดให้ลูกได้ทำหน้าที่เป็นธรรมทูตที่เข้มแข็งของพระองค์ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
โปรดให้ทุกคนได้ต้อนรับพระองค์ด้วยใจยินดี (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
โปรดประทานความร้อนร้นเพื่อการกลับใจของผู้ที่มีใจเย็นเฉยและผู้ที่ยังไม่มีเชื่อ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
เพื่อให้ลูกได้ซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
เพื่อให้ลูกมีความภูมิใจในการเป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
เพื่อให้ลูกได้ให้เกียรติและรักพระบิดาเจ้าสวรรค์ตลอดไป (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
เพื่อให้ลูกได้ศรัทธาและภาวนาอย่างสม่ำเสมอ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
เพื่อให้ลูกได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเคร่งครัด (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
เพื่อให้พระบัญญัติประการที่สี่ “จงนับถือบิดามารดา” จารึกอยู่ในหัวใจของลูกตลอดไป (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
เพื่อให้ลูกได้เติบโตด้วยปรีชาญาณและคุณธรรม (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
เพื่อให้ลูกได้รักษาความบริสุทธิ์ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
เพื่อให้ลูกเอาชนะการผจญล่อล่วงต่างๆ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
เพื่อให้ลูกรักและศรัทธาต่อพระแม่มารีย์ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
เพื่อให้ลูกได้เข้ารับศีลอภัยบาปด้วยใจสุภาพถ่อมตนอย่างสม่ำเสมอ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
เพื่อให้ลูกได้รับศีลมหาสนิทด้วยใจศรัทธาอย่างสม่ำเสมอ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
เพื่อให้ลูกได้นบนอบเชื่อฟังครูอาจารย์ ผู้นำวิญญาณ พระสงฆ์นักบวช (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
เพื่อให้ลูกได้สวดภาวนาเพื่อให้ผู้มีพระคุณ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า
เพื่อให้ลูกจะได้คิดถึงและช่วยเหลือคนยากจนและภาวนาให้วิญญาณที่อยู่ในไฟชำระ (รับ)โปรดทรงพระเมตตาลูกเถิดพระเจ้าข้า

ลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
ลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก (รับ)โปรดสดับฟังเทอญ
ลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก (รับ)โปรดทรงพระเมตตาเทอญ
ผู้นำ : พระคริสตเจ้า โปรดสดับฟังเราเทอญ
ทุกคน : พระคริสตเจ้า โปรดสดับฟังเราเทอญ

สวดบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย..................

ให้เราภาวนา
            ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ลูกวิงวอนภาวนาในพระนามของพระกุมารเยซู ผู้ทรงยอมรับลูกให้เป็นคนหนึ่งในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดให้ลูกได้เป็นทายาทแห่งเมืองสวรรค์ของพระองค์ โปรดช่วยให้ลูกได้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ รักพระองค์และรับใช้พระองค์ในฐานะยุวธรรมทูตที่ดีของพระองค์ตลอดไป ลูกวอนขอทั้งนี้ในพระนามขององค์พระบิดา พร้อมกับพระกุมารเยซู และพระจิตเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ทรงดำรงชีพอยู่ตลอดนิรันดร อาแมน

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11509450
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1484
5919
19204
45677
11509450
Your IP: 54.80.173.217
2021-12-08 07:20