Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11208147
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3426
4160
17364
122137
11208147
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 17:14

วันที่ 6 ตุลาคม 2019
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่
27 เทศกาลธรรมดา
ฮบก 1:2-3; 2:2-4 สดด 95:1-2, 6-9 2 ทธ 1:6-8, 13-14 ลก 17:5-10

          พระวรสารในวันนี้นำเสนอเรื่องราวที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อ ด้วยอุปมาสั้นๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ  ผู้รับใช้ของพระเจ้า ดังพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพิจารณาไตร่ตรองถึงความเป็น  คริสตชนนั้นได้รับการเรียกมาสู่พันธกิจ เราเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับศิษย์พระคริสต์ ดังที่อัครสาวกวอนขอจากพระเยซูเจ้าว่า “โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด” (ลก 17:5)

          เพื่อที่จะมีความเชื่อเพิ่มมากขึ้น หมายถึง ความต้องการให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเติบโตขึ้น พระเยซูเจ้าทรงยกตัวอย่างเปรียบเทียบด้วยภาพของเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งมีขนาดเล็กมาก และต้นหม่อนกลางทะเล นั้นหมายความว่า    ความเชื่อไม่ได้วัดจากหลักเกณฑ์ของมนุษย์ แต่เป็นการหยั่งเห็นของมนุษย์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ เหมือนกับต้นหม่อนกลางทะเล ความเชื่อมีพื้นฐานอยู่ที่ความไว้วางใจในพระเจ้าและแผนการของพระองค์ ธรรมทูตทุกคนต่างได้รับประสบการณ์ด้วยผลที่เกิดจากการกระทำของพระเจ้าในสภาพการณ์ต่างๆ  พระวรสารในวันนี้ท้าทายเราให้เชื่อในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ ด้วยการจำกัดการใช้เหตุผลและสำนึกแบบมนุษย์

          ครั้นบรรดาอัครสาวกทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด” (ลก 17:5) ลูกาเรียกศิษย์ทั้งสิบสองที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้มาทำพันธกิจของพระองค์ว่า “อัครสาวก” (apostle) ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายว่า    “ถูกส่งออกไป” (sent) ขณะที่ในพระวรสารเล่มอื่นๆ นั้น เรียกพวกเขาว่า เป็นกลุ่มศิษย์ของพระเยซูเจ้าเท่านั้น ลูกาใช้คำว่า “อัครสาวก” 6 ครั้งในพระวรสารของเขา และ 28 ครั้งในหนังสือกิจการอัครสาวก พวกเขาได้รับการเลือกจากพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเลือกและส่งพวกเขาออกไปประกาศข่าวดี เพราะฉะนั้น บรรดาอัครสาวกจึงเป็นพยานรู้เห็นอย่างเป็นทางการในเรื่องข่าวดีที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ตามความเข้าใจเช่นนี้ พวกเขาน่าจะมีความเชื่อมากพอ เพราะพวกเขาเป็นประจักษ์พยานสำคัญรู้เห็นเกี่ยวกับการเทศน์สอนและอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ      (ดู ลก 18:31) ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็ยังคงเกิดความสงสัยและขาดความเชื่อ (ดู ลก 24:11,25,38-39) และในตอนนี้ พวกเขาอ้อนวอนขอพระเยซูเจ้าให้ทรงเพิ่มพูนความเชื่อว่า พระองค์คือพระเจ้าเที่ยงแท้

          ในฐานะที่เราทำพันธกิจประกาศข่าวดี เราจำเป็นต้องยอมรับด้วยความสุภาพถ่อมตนว่า เรายังขาดความเชื่อ บางทีพระเจ้าไม่ได้บอกกับเราว่า “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่า ‘จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด’ ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน” (ลก 17:6) แท้จริงแล้ว พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์หลายครั้ง      ต่อหน้าบรรดาอัครสาวก แต่นั้นก็ยังไม่ได้เพิ่มพูนความเชื่อของพวกเขา ทว่าสิ่งที่สำคัญคือ พวกเขามีความสุภาพถ่อมตน  ที่จะวอนขอความเชื่อจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ดังนั้น ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เราอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เสด็จกลับคืนพระชนมชีพ ให้เราวอนขอความเชื่อที่จำเป็นจากพระองค์

          ในชีวิตประจำวันสมัยของพระเยซูเจ้านั้น เมื่อนายสั่ง ผู้รับใช้ต้องทำตาม เช่น ผู้รับใช้ต้องทำงานบ้านต่อจากงานในไร่โดยไม่ได้มีเวลาหยุดพัก พระเยซูเจ้าต้องการให้เรารับรู้ว่า พระเจ้าทรงหวังว่าเราจะทำพันธกิจซึ่งพระองค์ทรงเรียกและมอบหมายให้ทำด้วยความจริงจังและจริงใจ ทำให้ทุกคนในโลกรู้จักองค์พระคริสตเจ้า

          ทั้งบทอ่านทั้งสองในวันนี้ ก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความเชื่อเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกันในเรื่องของมุมมองต่อความเชื่อ ประกาศกฮาบากุกยืนกราน โดยเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างผู้ที่ใช้ความรุนแรงนำมาซึ่งความขัดแย้ง กับผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้า นี่เป็นความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ และเรียบง่าย จะทำให้พวกเขามีความชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้า ขณะที่เปาโลกลับมาหาพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงความรัก ทรงนำเขากลับเข้ามาสู่สัมพันธภาพกับพระองค์ เปาโลรับรู้ได้ว่า ความไว้วางใจในอำนาจของพระเจ้ามีผลในองค์พระคริสตเจ้า เปาโลได้พบกับอิสรภาพและความศรัทธาในความสัมพันธ์กับพระเจ้า รวมทั้งผู้มีความเชื่อในรุ่นต่อๆ มาต่างก็ออกไปประกาศข่าวดีถึงความรักของพระเจ้า และการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นโดยพระเยซูเจ้า ทั้งนี้ ความเชื่อทำให้เราให้เปลี่ยนแปลงตนเองด้วยความรัก การเปิดใจรับความเชื่อทำให้เราสามารถเป็นผู้ให้ความรักกับผู้อื่นก่อน ทำให้ชีวิตของเราขยายกว้างออกไปด้วยการแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นๆ

>>>>DOWNLOAD<<<<

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี