วันที่ 7 ตุลาคม 2019
วันจันทร์ สัปดาห์ที่
27 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำ
ยนา 1:1-2:2,11 ยนา 2:3-5,8 ลก 10:25-37
         พระวรสารในวันนี้ ลูกาเล่าถึงพระเยซูเจ้าต้องเผชิญหน้ากับนักกฎหมายที่ทูลถามพระองค์ เป็นการทดสอบเพื่อจับผิดพระองค์ แท้จริงแล้ว พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองตั้งแต่เริ่มต้นภารกิจของพระองค์ เมื่อพระจิตเจ้าทรงนำพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดาร  ทรงถูกปีศาจผจญถึงสามครั้งด้วยกัน (ดู ลก 4:1-2) แต่พระองค์ทรงรู้ว่า นักกฎหมายกำลังคิดและทำสิ่งใด พระองค์จึงทรงเล่าอุปมาเรื่อง ชาวสะมาเรียผู้ใจดี ซึ่งเราต่างคุ้นเคยกับเรื่องราวดังกล่าว ในการตอบคำถามนักกฎหมายที่ว่า “จะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” 

จึงเกิดคำถามชวนให้ไตร่ตรองต่อไปว่า เรื่องอุปมานี้สอนอะไรกับเรา ในฐานะที่เราได้รับเรียกให้ทำพันธกิจ คำตอบน่าจะเป็นการกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เข้าใกล้กับพระเจ้าผู้ทรงความดี ผ่านทางความเชื่อในองค์       พระคริสตเจ้า แท้ที่จริงแล้ว ชาวสะมาเรียในเรื่องอุปมาไม่ได้ใจดีเพราะตัวของเขาเอง เขาเป็นคนใจดีได้ เพราะเขาคิดและทำเลียนแบบให้เหมือนกับพระเยซูเจ้า เขาใจดีด้วยความสำนึกถึงคุณความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเราจะได้รับจากพระองค์ผ่านทางความเชื่อ

>>>>DOWNLOAD<<<<