Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11208107
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3386
4160
17324
122097
11208107
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 17:02

วันที่ 12 ตุลาคม 2019
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
ยอล 4:12-21 สดด 97:1-2,5-6,11-12 ลก 11:27-28

    พระวรสารในวันนี้เป็นพระวาจาสั้นๆ เราได้ยินคำว่า“เป็นสุข” (blessed) คำๆ นี้หมายถึงสภาพทางจิตใจที่ดี    มีสุข มีความชื่นชมยินดีในจิตวิญญาณ แต่คำนี้ยังถูกใช้ในความหมายว่า “เป็นที่เคารพนับถือ” อีกด้วย ดังที่พระเยซูตรัสว่า “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุข” (ลก 11:28) ถ้อยคำเหล่านี้ช่วยเปิดใจของเรา  ในการไตร่ตรองอย่างมากในฐานะที่งานธรรมทูตเป็นหน้าที่ของคริสตชน


    พระเยซูเจ้าทรงเตือนใจเราให้ใส่ใจในการดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า โดยการนำพระบัญญัติมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ทำให้ทุกคนเห็นถึงความรักของพระเจ้าด้วยการกระทำของเรา แม้ว่า หน้าที่เหล่านี้จะอยู่ในมิติส่วนบุคคล แต่ก็เป็นพันธกรณีที่ผูกมัดทางสังคมด้วยเช่นเดียวกัน เราจะทำอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าอย่างจริงจังและตอบสนองออกมาด้วยความเชื่อความศรัทธา ดังที่นักบุญยากอบได้กล่าวไว้ในจดหมายว่า “ข้าพเจ้าจะแสดงความเชื่อให้ท่านเห็นด้วยการกระทำ” (ยก 2:18) แล้วเราก็สามารถเสริมต่อไปด้วยว่า “และข้าพเจ้าจะแสดงให้เห็นว่า ข้าพเจ้าฟังพระวาจาของพระเจ้า”

    สำหรับพระวรสารในวันนี้ ให้ข้อคิดกับเรา คือ ให้เราใส่ใจฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยความเชื่อความศรัทธา แล้วเราจะเป็นสุข พระเยซูเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการยอมรับและเชื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า มากกว่าคำนึงถึงความสัมพันธ์ทางสายเลือดว่าเป็นมารดา หรือ เป็นพี่น้องของพระองค์ เพราะพระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่า  “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” (มก 3:33) “มารดาและพี่น้องของเราคือผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ” (ลก 8:12)

    ภาพลักษณ์ของพระนางมารีย์เป็นเหมือนศิษย์ที่เต็มไปด้วยความศรัทธา พระนางดำเนินชีวิตจาริกในความเชื่อ เข้าใจบริบทของคนในยุคใหม่และพระศาสนจักร ในสมณลิขิต Evangelii Guadium พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยกถ้อยคำของนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 ที่ว่า “พระนางมารีย์คือสตรีแห่งความเชื่อ พระนางเจริญชีวิตด้วยความศรัทธา     การจาริกทางความเชื่อของพระนางเป็นแบบอย่างแนวทางของพระศาสนจักร พระจิตเจ้าทรงนำทางแห่งความเชื่อ     ทุกวันนี้ ชาวเราจึงเฝ้าวิงวอนขอให้พระนางช่วยเราในการประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นสำหรับทุกคน และขอให้ศิษย์ธรรมทูตรุ่นใหม่สามารถกลายเป็นผู้ประกาศข่าวดีต่อไป…” ด้วยเหตุนี้ เราต่างรู้ถึงความจำเป็นในการประกาศ เพื่อแบ่งปันข่าวดีนี้ การแบ่งปันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการประกาศด้วยคำพูด แต่สามารถเป็นประจักษ์พยานยืนยันด้วย       การกระทำ เราต้องการศิษย์ธรรมทูตที่เหมือนกับพระนางมารีย์ คือ ต้องรู้จักฟังอย่างเปิดใจ และดำเนินชีวิตอย่างเอื้ออาทร

>>>>DOWNLOAD<<<<

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี