Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11208134
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3413
4160
17351
122124
11208134
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 17:10

วันที่ 13 ตุลาคม 2019
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
พกษ 5:14-17 สดด 98:1, 2-4 2 ทธ 2:8-13 ลก 17:11-19

    พระวรสารในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิบคน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคเรื้อนของนาอามาน ผู้เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ซีเรียในพันธสัญญาเดิม บทอ่านที่หนึ่ง นาอามานได้รับการรักษาให้หายจากโรคเรื้อนฝ่ายกายที่เห็นได้จากภายนอก และยังได้รับการเยียวยาภายในจิตวิญญาณของเขาด้วย การเยียวยาที่สมบูรณ์ คือ การกลับใจอย่างแท้จริง ซึ่งมาจากการเชื่อฟังคำของประกาศกบุคคลของพระเจ้า โดยน้ำในแม่น้ำจอร์แดนเป็นสื่อกลางของความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้เขายอมรับและเชื่อในพระเจ้า


    ส่วนในพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงพบกับกลุ่มคนที่เรียกได้ว่า เป็นบุคคลชายขอบในสมัยนั้น นั่นคือ คนโรคเรื้อน ด้วยเหตุที่มีความคิดว่า ผู้ที่เป็นโรคเรื้อนเพราะพระเจ้าทรงลงโทษเนื่องจากพวกเขาเป็นคนบาป และคิดว่าคนโรคเรื้อนไม่สมควรที่จะอาศัยอยู่ในชุมชน พวกเขาจึงถูกผลักดันให้ไปอยู่นอกสังคม ดังนั้น คนโรคเรื้อนจึงไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ต้องการให้พวกเขาแยกตัวออกไป หรือรวมกลุ่มกับคนโรคเรื้อนอื่น ๆ พวกเขาจึงมีชีวิตอยู่อย่างน่าอดสู

    พระเยซูเจ้าทรงพบกับกลุ่มคนโรคเรื้อนสิบคน พวกเขาวอนขอให้พระเยซูเจ้าทรงช่วย โดยยืนอยู่ห่างๆ ร้องตะโกนว่า “พระเยซู พระอาจารย์ โปรดสงสารพวกเราเถิด” (ลก 17:13) พระองค์ทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสกับเขาว่า “จงไปแสดงตนแก่บรรดาสมณะเถิด” (ลก 17:14) เหตุเพราะในอิสราเอล บรรดาสมณะมีหน้าที่วินิจฉัยโรคทั้งที่ปรากฏเห็นได้และไม่ได้ ส่วนการที่คนโรคเรื้อนยืนอยู่ห่างๆ พระเยซูเจ้านั้น เพราะพวกเขารู้ตัวว่า พวกเขามีเชื้อโรค และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผู้ที่เป็นโรคผิวหนัง (ดู ลนต 13:45-46)
เหตุการณ์นี้สอนเราว่า พระเจ้าทรงริเริ่มและเชื่อมสะพานระหว่างเรา คนโรคเรื้อนสามารถเข้าถึงพระเยซูเจ้าได้ พวกเขาเรียกพระองค์ว่า พระอาจารย์ ซึ่งแสดงว่า คนโรคเรื้อนเหล่านี้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้า พวกเขาจึงมาขอ      พระเมตตาและเชื่อฟังพระองค์ แต่พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของการเยียวยา (heal) เพราะฉะนั้น การเยียวยามิได้หมายถึงการรักษาโรคเพียงอย่างเดียว แต่มีนัยยะถึงการรับฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้าด้วย ในกรณีของนาอามาน เขารู้สึกขอบคุณผู้รักษา ส่วนคนโรคเรื้อนทั้งเก้าคนนั้น แม้ว่า พวกเขาจะมีความตั้งใจดีที่จะเชื่อฟังสิ่งที่พระเยซูเจ้าตรัส แต่พวกเขามิได้กลับมาหาพระเยซูเจ้า มีแต่คนโรคเรื้อนชาวสามาเรียคนเดียวเท่านั้น สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า การกลับมาพบพระเยซูเจ้าเป็นครั้งที่สอง ไม่เพียงแต่มาขอบคุณด้วยความสำนึกในพระคุณของพระเยซูเจ้าเท่านั้น แต่ยังหมายถึง  การได้รับประสบการณ์การเยียวยาทั้งครบและการเปลี่ยนแปลงภายในจิตวิญญาณอีกด้วย

    ทั้งการรักษานาอามานและคนโรคเรื้อนสิบคนให้หายจากโรคนั้น ให้ข้อคิดในเรื่อง การกลับใจที่เกิดขึ้นภายในด้วยการได้พบกับพระเจ้า อาจเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ เช่น การป่วยหนัก แล้วพระเจ้าทรงช่วยเหลือให้หายเป็นปกติ ทั้งนี้ ก็ขึ้นกับบุคคลด้วย หลังจากพ้นวิกฤตแล้ว บางคนสามารถที่จะตอบรับและยอมรับด้วยความเข้าใจถึงประสบการณ์ได้พบกับพระเจ้านี้ ซึ่งทำให้เกิดการกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่ การเยียวยานั้นจึงเกิดขึ้นกับผู้ที่รับการรักษาฝ่ายกายพร้อมกับความรู้สำนึกในพระคุณของพระเจ้า กล่าวคือ ได้รับการรักษาให้หายจากโรคพร้อมกับกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่ ดังเช่น นาอามานและคนโรคเรื้อนชาวสามาเรีย ซึ่งได้รับประสบการณ์การเยียวยาให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมกับการคืนสู่สังคมและออกไปประกาศถึงข่าวดีที่ได้รับ เช่นเดียวกับพันธกิจของพระศาสนจักร เราสื่อสารและนำพระหรรษทานแห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระเจ้าไปสู่ทุกคน เพราะพระหรรษทานนี้ช่วยเยียวยาจากบาปและความตาย การตอบรับพระวรสารก็หมายถึงการเข้าสู่ธรรมล้ำลึกปัสกาของพระคริสตเจ้า ระลึกถึงการคืนพระชนมชีพของพระองค์ พระศาสนจักรเปรียบเหมือนแม่น้ำจอร์แดนสายใหม่ นำความรอดพ้นที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการทำงานธรรมทูตในชีวิตประจำวันของเรา หรือจะเลือกเป็นศิษย์ธรรมทูตในต่างแดนก็ได้

>>>>DOWNLOAD<<<<

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี