Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11208197
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3476
4160
17414
122187
11208197
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 17:27

วันที่ 15 ตุลาคม 2019
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา
รม 1:16-25 สดด 19:2-5 ลก 11:37-41

    ในบทอ่านที่หนึ่ง แสดงในเห็นถึงการสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นจากมนุษยชาติที่ลงโทษตัวของพวกเขาเอง ด้วยการต่อต้านพระประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งนักบุญเปาโลได้นำมากล่าวถึงอีกครั้งผ่านทางประวัติศาสตร์ของบาปที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชาวโรมผู้มีความเชื่อ สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนเพื่อความจริงเที่ยงแท้และความยุติธรรม แต่มนุษย์กลับตอบสนองด้วยความไม่เคารพนับถือพระเจ้า และทำความอยุติธรรมต่างๆ แทนที่จะมองเห็นความจริงเที่ยงแท้และใช้ความสามารถในการเข้าใจถึงงานสร้างที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า มนุษย์จึงสูญเสียความสามารถในการใช้เหตุผลของตนเอง กลายเป็นความมืดบอดตกอยู่ในความไม่บริสุทธิ์

ให้ความสำคัญแต่กับร่างกายเพื่อความเพลิดเพลินใจจนกระทั่งร่างกายเป็นแค่วัตถุ และด้วยการบูชาพระเท็จเทียม หรือสิ่งอื่นๆ แทนที่จะบูชาพระเจ้าเที่ยงแท้ พระเจ้าทรงให้อิสระกับมนุษย์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะไม่วางใจในตนเอง แต่เชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวเท่านั้น  นักบุญเปาโลได้กล่าวย้ำเรื่องของบาปเหล่านี้ แม้ว่ามนุษย์สมควรได้รับพระอาญาโทษจากพระเจ้า เพราะความจองหอง แต่พระเจ้าก็ทรงรักมนุษย์ ด้วยการแสดงถึงพระเมตตา และช่วยเหลือเราให้รอดพ้น ความเที่ยงธรรมจะดำรงอยู่ได้โดยอาศัยความเชื่อ ด้วยความรักของพระเจ้านำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เพราะทำให้คนบาปทั้งหลายได้รับความเที่ยงธรรมผ่านทางการไถ่บาปนำความรอดพ้น

    ส่วนในพระวรสารที่เราได้ยิน ได้รับรู้ถึงพลังอำนาจ ซึ่งทำให้หัวใจของเราพองโต เปิดหัวใจไปสู่ความเชื่อนำมาซึ่งความรอดพ้น โดยพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาเชื้อเชิญเราให้ใคร่ครวญถึงอุปสรรคต่างๆ ในการดำรงชีวิต ด้วยถ้อยคำที่เปี่ยมไปด้วยพลังของพระอาจารย์เจ้า: การยึดติดกับกฎเกณฑ์จากธรรมประเพณีของชาวฟาริสีที่มากเกินไป รวมทัศนคติต่างๆ ที่กีดกันความเข้าใจถึงความรอดพ้นของมนุษยชาติด้วยการเสด็จมาและภารกิจของพระเยซูเจ้า

     ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนประชาชน ชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกระยาหารที่บ้าน พระองค์ทรงตอบรับคำเชิญ จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะ ตามธรรมเนียมของการรับประทานอาหารร่วมกัน ไม่ควรจะมีข้อขัดขวางใดๆ นอกจากความเป็นกันเองแบบครอบครัว แต่ชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกระยาหาร ในความเป็นจริง สัมพันธภาพระหว่างพระเยซูเจ้าและชาวฟาริสีนั้นเกิดความระหองระแหงอยู่เสมอ เช่น ครั้งที่พระเยซูเจ้าทรงสัมผัสหญิงบาปผู้หนึ่ง ทำให้ฟาริสีรู้สึกไม่พอใจ หรือ พระเยซูเจ้าทรงเตือนให้ระวังพฤติกรรมหน้าซื่อใจคดของชาวฟาริสี เป็นต้น

    ธรรมประเพณี ธรรมเนียม หรือข้อควรปฏิบัติใดๆ ที่ถูกกำหนดให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่มีการยืดหยุ่นนั้น ในอีกแง่หนึ่ง อาจสอนเราให้เรียนรู้ถึงความดีงามและความรัก อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ก็อาจเป็นอุปสรรคขวางกั้น ทำให้เกิดการแบ่งแยกกีดกันได้เช่นเดียวกัน แต่การได้สนทนากับพระคริสตเยซูด้วยถ้อยคำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของพระองค์ ผู้ซึ่งไม่เกรงกลัวที่จะก้าวข้ามอุปสรรคใดๆ ด้วยแนวคิดที่บริสุทธิ์ และไม่ยึดถือธรรมประเพณี สิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างชีวิตแห่งสัมพันธภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันแบบใหม่ แม้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และแนวคิดต่างๆ สามารถช่วยให้เราดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง ด้วยพฤติกรรมอันนำไปสู่ความรอดพ้น จากการรักษากฎเกณฑ์ภายนอก นำไปสู่ความสัมพันธ์ภายในจิตใจด้วยความรักพระเจ้า และเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเยซู ผู้ซึ่งไม่เคยเกรงกลัวต่ออันตรายใดๆ แม้แต่ชีวิตของพระองค์เอง เพื่อให้เรามนุษย์ได้มีความสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ และทรงเชิญให้ทุกคนให้มาร่วมงานเลี้ยงแห่งชีวิตและความชื่นชมยินดี

>>>>DOWNLOAD<<<<

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี