Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11208241
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3520
4160
17458
122231
11208241
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 17:41

วันที่ 19 ตุลาคม 2019
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
นักบุญยอห์น แห่งเบรเบิฟ นักบุญอิสอัค โยเกอ และเพื่อนมรณสักขี
นักบุญเปาโล แห่งไม้กางเขน
รม 4:13,16-18 สดด 105:6-9,42-43 ลก 12:8-12

    พระวรสารในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่บรรดาอัครสาวกของพระองค์จะต้องประสบ เพราะพวกเขาต้องยืนยันและเป็นประจักษ์พยานในเรื่องของพระองค์ รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะต้องเผชิญกับปฏิกิริยาโต้ตอบจากผู้คนที่ตั้งตนเป็นศัตรู สถานการณ์เหล่านี้ปรากฏอยู่ในหนังสือกิจการอัครสาวก ครั้งที่เปาโลเทศน์สอนในศาลาธรรมของเมืองซาลามิส (ดู กจ 13:4-17) และอีกครั้งที่เปาโลต้องเป็นพยานยืนยันถึงพระเยซูเจ้าต่อหน้าผู้บัญชาการโรมัน (ดู กจ 21:33, 22:29) พระเยซูเจ้าทรงทำให้ศิษย์ผู้ติดตามพระองค์มั่นใจว่าการเป็นประจักษ์พยานในโลกนี้จะส่งผลในสวรรค์ด้วย ดังที่พวกเขายอมรับบุตรแห่งมนุษย์บนโลกนี้ ด้วยเหตุนี้ บุตรแห่งมนุษย์จะยอมรับพวกเขาต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน    ก่อนหน้านี้ พระเยซูเจ้าทรงประทานกำลังใจให้กับบรรดาศิษย์ของพระองค์ ให้มีความกล้าหาญและมั่นใจเมื่อต้องเผชิญกับการเบียดเบียน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับงานธรรมทูต พระองค์ไม่ทรงให้คำมั่นสัญญากับเหล่าธรรมทูตว่า พวกเขาจะสามารถทำพันธกิจได้อย่างสงบสุขและมีอิสรภาพโดยปราศจากความรุนแรงและการปฏิเสธไม่ยอมรับ        แต่พระองค์ทรงแสดงให้พวกเขาได้เห็นถึงอิสรภาพที่แท้จริง นั่นคือ ชัยชนะเหนือความกลัว เช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงชนะเหนือความตาย การกลับคืนชีพจะเป็นประสบการณ์แห่งชัยชนะที่พวกเขาจะได้รับเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า

    ในประวัติศาสตร์ บรรดาศิษย์เรียกพระเยซูเจ้าอย่างเปิดเผยว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระเมสสิยาห์  พระเยซูเจ้าเองก็ทรงเป็นบุตรแห่งมนุษย์ และได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ และสถิตอยู่ในสวรรค์ ในพระศาสนจักรบนโลกมีพระจิตเจ้าประทับอยู่ แน่นอนว่า ลูกาตระหนักดีเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ ของพระศาสนจักรในช่วงเริ่มต้น โดยในหนังสือกิจการอัครสาวก ได้กล่าวถึงเรื่องราวถึงการเป็นพยานที่กล้าหาญของอัครสาวกต่อหน้าสภาซันเฮดริน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียความเชื่อด้วยการละทิ้งศาสนา เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเบียดเบียน ลูกาจึงกล่าวถึงถ้อยคำของพระเยซูเจ้า เพื่อให้คริสตชนได้ไตร่ตรอง ได้ตระหนักรู้และเข้มแข็งในความเชื่อ “ทุกคนที่กล่าวร้ายต่อบุตรแห่งมนุษย์จะได้รับการอภัย แต่ผู้ที่กล่าวร้ายต่อพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย”

    แท้จริงแล้ว พระจิตเจ้าเป็นท่อธารแห่งการให้อภัย การกลับใจสำนึกในความบาปผิด การฟื้นฟูปรับปรุงตัวใหม่ งานของพระจิตเจ้าคือการขับเคลื่อนให้เกิดการคืนดีและการให้อภัย การปฏิเสธพระจิตเจ้าจึงเป็นการต่อต้าน   พระประสงค์และพันธกิจการช่วยให้รอดพ้น ดังนั้น การยอมรับหรือปฏิเสธพระจิตเจ้าเป็นสัมพันธภาพล้ำลึกของ      ความตระหนักรู้และเสรีภาพของเรากับพระเจ้า อย่างไรก็ดี พระเจ้าเท่านั้นทรงรู้ถึงจิตใจเบื้องลึกของเรา ทรงยอมให้อภัยในความบาปผิดของเรา และทรงมอบความรอดพ้นให้กับเรา

>>>>DOWNLOAD<<<<

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี