วันที่ 20 ตุลาคม 2019
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
วันพันธกิจโลก 2019
อพย 17:8-13 สดด 121:1-8 2 ทธ 3:14-4:2 ลก 18:1-8

สาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิส วันพันธกิจโลก 2019
    บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ เล่าถึงสงครามระหว่างชาวอามาเลขกับชาวอิสราเอล เรื่องราวเหล่านี้อาจสร้างความละอายแก่ใจให้กับคริสตชนที่ต้องกล่าวถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเรียกให้มาทำงานประกาศข่าวดี หากมีการตีความ   พระคัมภีร์คาดเคลื่อนไปจากความจริงว่า สงครามนี้เป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ ในทางตรงกันข้าม พันธกิจของพระศาสนจักรนั้นมีเป้าหมายเพื่อการประกาศข่าวดีเกี่ยวกับการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าและการคืนดี อันนำไปสู่ความรอดพ้น เมื่อเราเป็นประจักษ์พยานถึงเรื่องพระคริสตเจ้า เราจำเป็นต้องประกาศข่าวดีของพระองค์ เพื่อสร้างพระศาสนจักรของพระองค์ ภายใต้บรรยากาศฉันพี่น้องที่จริงใจต่อกัน และเคารพต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างแท้จริง

เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันและความยุติธรรมในโลกนี้ ผ่านทางข่าวดีแห่งพระวรสารที่เราประกาศ และผ่านทางตัวอย่างของพระคริสตเจ้า ให้รักศัตรูและภาวนาให้กับผู้ที่เบียดเบียน คริสตชนที่ได้ศีลล้างบาป และถูกส่งออกไปไม่ได้ออกไปขายสินค้า หรือกำหนดชะตากรรมของโลก ดังนั้น ด้วยพันธกิจของพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า ผู้มีความเชื่อจะได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้า เพื่อออกไปประกาศ เป็นประจักษ์พยาน และนำความรอดพ้นที่ได้รับไปสู่คนอื่นๆ

    แม้ในเรื่องราวในบทอ่านที่หนึ่งจากพันธสัญญาเดิม มีองค์ประกอบของเรื่องเกี่ยวกับการรุกราน ความเกลียดชัง และการแก้แค้น แต่นั่นเป็นประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นโดยการเปลี่ยนแปลงด้วยความเชื่อที่ค่อยๆ เกิดขึ้น ผ่านกาลเวลาหลายศตวรรษ โดยการนำและสอนของบรรดาประกาศก และในที่สุด โดยพระคริสตเจ้าองค์พระเจ้าแห่งสันติและความยุติธรรม ผู้นำความรอดพ้นมาสู่ทุกคน

    ในบทอ่านที่สอง เปาโลสอนทิโมธีเกี่ยวกับความสำคัญของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ “ตั้งแต่ยังเป็นเด็กท่านรู้จักพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งช่วยท่านให้มีความเฉลียวฉลาดเพื่อรับความรอดพ้นโดยอาศัยความเชื่อในพระคริสตเยซู” (2 ทธ 3:15) ทั้งยังย้ำเตือนเกี่ยวกับพันธกิจการประกาศข่าวดี ต้องทำตลอดเวลาและด้วยความใส่ใจ ร่วมเดินทางกับกลุ่มธรรมทูตด้วยความรักและด้วยความมีน้ำใจ

    ส่วนพระวรสารในวันอาทิตย์นี้ เป็นอุปมาด้วยเรื่องราวของหญิงม่ายที่มาขอความยุติธรรมจากผู้พิพากษา เช่นเดียวกับผู้คนจำนวนมากมายในโลกทุกวันนี้ที่ต้องประสบกับความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม เช่นเดียวกับในอุปมา เล่าว่าในเมืองหนึ่ง (ลก 18:2) ไม่ได้บอกว่า ชื่อเมืองอะไร เพราะดูเหมือนว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดได้ทุกที่ ส่วนหญิงม่ายในอุปมาไม่ได้เป็นเพื่อนกับผู้พิพากษา หญิงม่ายไปหาผู้พิพากษาด้วยตัวของนางเอง เพื่อขอความยุติธรรม     พระเยซูเจ้าทรงเผยให้เห็นถึงเหตุผลเบื้องลึกของการพิพากษาอย่างไม่เป็นธรรม เป็นเพราะคนทั่วไปไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องหญิงม่ายคนหนึ่ง และผู้พิพากษาคนนี้ก็ไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด หญิงม่ายผู้ไม่ได้รับความ    เป็นธรรมในการพิพากษานั้นจึงรบเร้าผู้พิพากษาจนกว่านางจะได้รับความยุติธรรม

    พระเยซูเจ้าทรงใช้อุปมานี้เปรียบเทียบเพื่อสอนเกี่ยวกับการอธิษฐานภาวนามีความจำเป็นและต้องมี          ความต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การอธิษฐานภาวนาเป็นหัวใจของพันธกิจ เพราะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า และส่วนร่วมในนามพระศาสนจักร เป็นการฟื้นฟูเรื่องความรอดพ้นของเราที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้ พันธกิจจะดำเนินต่อไปด้วยการเป็นประจักษ์พยานที่แท้จริงของศิษย์ธรรมทูต ซึ่งมีส่วนร่วมในธรรมล้ำลึกปัสกาด้วยการรับศีลล้างบาป และถูกส่งออกไปทั่วโลกเพื่อประกาศข่าวดีในนามพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า เป็นเมล็ดพันธุ์และจุดเริ่มต้นของอาณาจักร เพื่อว่ามนุษยชาติทั้งหลายจะได้รับการไถ่ให้รอดพ้น การอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอจึงมีความจำเป็นสำหรับศิษย์ธรรมทูต ให้พระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตและพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย เกิดความเติบโตด้วยความเชื่อ ผู้ที่อธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นที่สามารถฟัง รับรู้ และค้นพบความจำเป็นในเรื่องการไถ่ให้รอดพ้นทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต ดังนั้น จงทำให้มนุษยชาติทุกวันนี้ได้รับรู้เรื่องความรอดพ้น

>>>>DOWNLOAD<<<<