วันที่ 31 ตุลาคม 2019
วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
รม 8:31ข-39  สดด 109:21-22, 26-27, 30-31  ลก 13:31-35
        
    ณ เวลานี้ ปีพิธีกรรมใกล้จะจบลง พระวาจาของพระเจ้ากล่าวถึงการเดินทางของพระเยซูเจ้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม   เพื่อรับความตายและเสด็จกลับคืนพระชนมชีพอันเป็นธรรมล้ำลึกปัสกา ระหว่างการเดินทางพระองค์จำต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและอันตรายต่างๆ แต่พระองค์ทรงเอาชนะด้วยความกล้าหาญทุกครั้ง ทั้งนี้ พระองค์ทรงรู้ว่าเหตุการณ์เลวร้ายกำลังรอพระองค์อยู่ พระองค์ไม่ทรงหันหลังกลับ ไม่มีการคุกคามเบียดเบียนใดๆ จะมายับยั้งพระองค์ที่จะมุ่งหน้าต่อไปเพื่อเผชิญกับวันเวลาที่กำหนดไว้ และทำให้แผนการแห่งความรอดพ้นสำเร็จลุล่วงไปตามที่พระบิดาทรงมอบหมายภารกิจนี้ให้กับพระองค์


    แท้จริงแล้ว พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ และพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ครอบครองกรุงเยรูซาเล็มโดยชอบธรรม ดังถ้อยคำที่ว่า ขอถวายพระพรแด่กษัตริย์ผู้เสด็จมา ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ลก 19:38) พระองค์เสด็จมาอย่างสันติเช่นเดียวกับความอ่อนโยนของมารดาที่รวบรวมบุตร เหมือนดังแม่ไก่รวบรวมลูกไว้ใต้ปีก (ดู ลก 13:34) พระองค์เสด็จมาเพื่ออภัยโทษและนำเราไปสู่ความรอดพ้น ทั้งๆที่เราทำบาปมากมาย จึงจำเป็นต้องได้รับการช่วยให้รอดพ้น     ซึ่งจะเกิดผลเมื่อเรากลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างจริงจัง ด้วยความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าและปฏิบัติความยุติธรรม เปาโลยังกล่าวไว้ด้วยว่า เพราะพลังแห่งความรักของพระองค์ต่อมนุษย์ทุกคน พระบิดาทรงส่งพระบุตรมาเพื่อเราซึ่งเป็นคนบาป

    พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์แห่งความรัก ทรงดำรงอยู่ตลอดกาลเพื่อเราทุกคน ความรักนี้เริ่มต้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตลอดไป ช่วยปลดปล่อยเราให้พ้นจากความหวาดกลัวและการเป็นทาสโดยศัตรูที่คอยกดขี่ข่มเหง ทำให้เราได้รับสิริรุ่งโรจน์ในชีวิตด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า พระองค์เป็นความรักที่ทำให้เราเข้มแข็ง ทำให้เรามั่นใจ ทำให้กล้าหาญที่จะต่อกรกับศัตรูรวมถึงจิตชั่วที่คุกคามเรา เพราะพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเรา บาปจะได้รับการอภัย เพราะความรักเอาชนะความเกลียดชัง ความอยุติธรรม อีกทั้งความทุกข์ร้อนและความเจ็บปวดจะได้รับการบรรเทา ขอถวายพระพรแด่กษัตริย์ผู้เสด็จมา ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์เสด็จมาช่วยเราให้รอดพ้น

 

>>>>DOWNLOAD<<<<