สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช
(Pontifical Missionary Union) (Statute 19-20)

      พระศาสนจักร “เป็นธรรมทูตโดยธรรมชาติ” จึงเป็นหน้าที่ของสมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวชที่จะกระทำให้สิ่งนี้เป็นความจริงและเกิดผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่ได้รับการเรียกให้มีกระแสเรียกเพื่อรับใช้พระศาสนจักร บรรดาผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในการแพร่ธรรมทั่วโลก พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ฆราวาสผู้รับเจิมและธรรมทูตฆราวาส 

      วัตถุประสงค์ของสมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวชคือ ปลุกเร้าการให้การอบรมด้านการแพร่ธรรม และสร้างความตระหนักเรื่องการแพร่ธรรมให้กับพระสงฆ์ สมาชิกของสถาบันนักบวช สถาบันการแพร่ธรรม ฆราวาสผู้รับเจิม ผู้สมัครเป็นพระสงฆ์และนักบวชในทุกรูปแบบ ตลอดจนบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธกิจการอภิบาลของพระศาสนจักร การร่วมกันของศาสนบริกรกับบรรดาผู้ที่ได้รับเรียก ทำให้แน่ใจได้ว่าประชากรของพระเจ้าได้รับการปลุกเร้าให้มีจิตใจที่เป็นธรรมทูตและเปิดใจกว้างในการเป็นผู้ร่วมมือในการแพร่ธรรม ความสำเร็จของสมฌองค์กรอื่นๆขึ้นอยู่กับการขยายขอบเขตอย่างมีพลังของสมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช ซึ่งเป็น
“จิตวิญญาณของสมณองค์กรสนับสนุนการแพร่ธรรม”