ข่าวขอบฟ้าใหม่วัด น.อักแนส
ข่าวขอบฟ้าใหม่วัด น.อักแนส

          ใครใช้ internet ลองเข้าชม น.อักแนส เกษตรอินทรีย์ facebook ท่านจะได้เห็นขอบฟ้าใหม่แห่งการประกาศข่าวดีของวัดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ 16 ม.8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 ซึ่งมีคุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา เป็นเจ้าอาวาส คุณประภัสสร จันทร์ดำรงค์ เป็นผู้อำนวยการสภาอภิบาล ตารางมิสซา วันศุกร์ต้นเดือน เวลา  19.30 น. ทุกวันเสาร์ เวลา  19.30 น. วันอาทิตย์มิสซาฯ เวลา 07.30  น.  หลังพิธีมิสซาฯเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

       แนวคิดของคุณพ่อเจ้าอาวาสในการอภิบาลวัดแห่งนี้เกิดจากการสำรวจและประเมินสภาพจริงของวัดและหมู่บ้านทั้งทางด้านกายภาพ และสภาพจิตใจ (อาชีพ สุขภาพ การศึกษา บุคลากร ฯลฯ) จากนั้นนำมาไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้อยู่อย่างมีความสุข ดำเนินชีวิตคริสตชนตามหลักคำสอน มีวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์และวันพิเศษของสัปดาห์  

คุณพ่อวุฒิชัย พบว่าชุมชนแห่งนี้มีทั้งทรัพยากรที่เป็นที่ดินและบุคคลที่มีความสามารถ ชาวบ้านมีความรู้ด้านเกษตรกรรม มีซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ ที่มีศูนย์อภิบาลเด็กจากครอบครัวมีความยากลำบาก มีซิสเตอร์คณะคาร์เมไลท์มิสชันนารีและมีครูอาสาสมัครชาวฟิลิปปินส์จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาดรุณาราชบุรี

       เมื่อมีที่ดินและเกษตรกรคุณพ่อจึงเริ่มโครงการ น.อักแนส เกษตรอินทรีย์ เมื่อมีเด็ก มีซิสเตอร์ มีชาวฟิลิปปินส์จึงเกิดโครงการร้องและเต้นเพลงภาษาอังกฤษ (Singing and Dancing) สองโครงการผสมผสานกันทำให้วัดเปิดขอบฟ้าใหม่แห่งการประกาศข่าวดีได้อย่างลงตัว

        ปัจจุบันโครงการ น.อักแนส เกษตรอินทรีย์ ได้รับใบรองว่าเป็นการทำเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้องจาก Organic Thailand กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีบริษัทห้างร้านต่างๆให้ความสนใจ สั่งผลผลิตของชุมชนไปเป็นจำนวนมาก ชุมชนแห่งนี้ได้ขยายให้ชาวบ้านใกล้เคียงได้ปลูกผลผลิตต่าง ๆ ตามที่มีบริษัทต้องการ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และแบ่งปันแก่กันและกัน และยังทำให้วันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ด้วยพิธีมิสซาฯและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งไม่จำกัดเฉพาะเด็กคาทอลิกเท่านั้น แต่ละเปิดสำหรับเด็ก ๆ ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมด้วย