Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

08703618
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
467
5781
13911
104273
8703618
Your IP: 3.231.167.166
2020-09-23 06:38

สาสน์ของพระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
เนื่องในวันแพร่ธรรมสากล วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2011/2554
ถึงพี่น้องคริสตชนที่รัก
             เนื่องในวันแพร่ธรรมสากลประจำปี 2011/2554 นี้ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ได้ทรงออกสาสน์เตือนใจพี่น้องคริสตชนทั่วโลกให้ตระหนักถึงหน้าที่ถึงการเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า คือ การเป็นผู้นำข่าวดีแห่งความรอดพ้นจากบาปที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เป็นของขวัญแก่เรานั้นไปมอบต่อไปให้แก่พี่น้องที่ยังคงไม่รู้จักพระเยซูเจ้าซึ่งยังคงมีอยู่มากมายในสังคมของเรา


         พระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทยเองได้กำหนดให้งานประกาศข่าวดีเป็นงานที่สำคัญควบคู่ไปกับงานอภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในแผนงานอภิบาลคริสตศักราช 2010-2015 อย่างชัดเจนถึงความสำคัญและต่อเนื่องของงานทั้งสองโดยปรากฏในชื่อของแผนอภิบาลว่า “อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดี” ซึ่งทำให้เห็นงานทั้งสองเปรียบเสมือนขาทั้งสองข้างของเรา งานหนึ่งคือขาขวา ส่วนอีกงานหนึ่งคือขาซ้าย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เราต้องทำงานทั้งงานอภิบาลและงานประกาศข่าวดีไปให้ควบคู่กัน
 
        ตั้งแต่การประกาศใช้แผนงานอภิบาลฯ ในนามของสภาพระสังฆราช ข้าพเจ้าเองได้เห็นความก้าวหน้าของฝ่ายต่างๆที่ได้พยามดำเนินงานตามแผนงานที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เป็นต้นในการทำงานของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและการธรรมทูต โดยมีมาเซอร์วาเลนติน เลขาธิการฝ่ายฯ ได้ให้การสนับสนุน และติดตามการงานของคณะกรรมการต่างๆในฝ่ายอย่างใกล้ชิดตลอดมา เราได้เห็นการดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนคาทอลิกเป็นฐานแห่งการศึกษาเรื่องคริสตศาสนาและเป็นสนามการประกาศข่าวดีเรื่องพระคริสต์โดยผ่านทางการจัดการสัมมนาประจำปี 2011 ของสภาการศึกษาคาทอลิก ในเรื่องของอัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิก เราได้เห็นถึงความกระตือรือร้นของฝ่ายการศึกษาของแต่ละสังฆมณฑลที่พยายามที่จะให้โรงเรียนคาทอลิกได้เป็นแบบคาทอลิกอย่างแท้จริง เราได้เห็นความก้าวหน้าของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ที่ได้พยายามสานสัมพันธ์กับพี่น้องต่างความเชื่อจนได้รับการยอมรับอย่างดียิ่งทั้งในวงราชการและในสังคม เราได้เห็นความริเริ่มใหม่ๆของคณะกรรมการมรดกและวัฒนธรรมที่พยายามทำให้งานต่างๆได้รับการเอาใจใส่และให้เห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคริสตศาสนาและวิถีชีวิตของสัตบุรุษในสถานที่ต่างๆ เราได้เห็นความเป็นปึกแผ่นของคณะกรรมการเพื่องานธรรมทูต ที่ได้ร่วมมือกันกับคณะธรรมทูตไทย(TMS)ในการสร้างบุคลกรเพื่อการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ โดยเริ่มตั้งแต่งานปลุกจิตสำนึก การฝึกอบรม การบริหารจัดการ การจัดส่งธรรมทูตไทยไปช่วยเหลือยังต่างแดน การพัฒนาฆราวาสให้เป็นอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด(PMG) นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีหัวใจเป็นธรรมทูตโดยผ่านทางองค์กรยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริง พลศีล วายซีเอส และกลุ่มเยาวชนต่างๆ

          เมื่อมองย้อนหลังไปในขวบปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าต้อง “ขอบคุณ” ทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยกันทำให้แผนงานของพระศาสนจักรก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ดี ขอให้เราทุกคนได้สวดภาวนาวอนขอพระปรีชาญาณจากพระจิตเจ้า เพื่อให้เราแต่ละคน แต่ละฝ่ายได้มีความคิดที่รอบคอบเพื่อการทำงานของเราต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เราดำเนินชีวิตอย่างสุภาพ เรียบง่าย ตามแบบฉบับของพระแม่มารีย์ตลอดไป

ขอพระเจ้าประทานพระพร

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษาและการแพร่ธรรม
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี