"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

สาสน์ของพระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
เนื่องในวันแพร่ธรรมสากล วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2011/2554
ถึงพี่น้องคริสตชนที่รัก
             เนื่องในวันแพร่ธรรมสากลประจำปี 2011/2554 นี้ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ได้ทรงออกสาสน์เตือนใจพี่น้องคริสตชนทั่วโลกให้ตระหนักถึงหน้าที่ถึงการเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า คือ การเป็นผู้นำข่าวดีแห่งความรอดพ้นจากบาปที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เป็นของขวัญแก่เรานั้นไปมอบต่อไปให้แก่พี่น้องที่ยังคงไม่รู้จักพระเยซูเจ้าซึ่งยังคงมีอยู่มากมายในสังคมของเรา


         พระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทยเองได้กำหนดให้งานประกาศข่าวดีเป็นงานที่สำคัญควบคู่ไปกับงานอภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในแผนงานอภิบาลคริสตศักราช 2010-2015 อย่างชัดเจนถึงความสำคัญและต่อเนื่องของงานทั้งสองโดยปรากฏในชื่อของแผนอภิบาลว่า “อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดี” ซึ่งทำให้เห็นงานทั้งสองเปรียบเสมือนขาทั้งสองข้างของเรา งานหนึ่งคือขาขวา ส่วนอีกงานหนึ่งคือขาซ้าย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เราต้องทำงานทั้งงานอภิบาลและงานประกาศข่าวดีไปให้ควบคู่กัน
 
        ตั้งแต่การประกาศใช้แผนงานอภิบาลฯ ในนามของสภาพระสังฆราช ข้าพเจ้าเองได้เห็นความก้าวหน้าของฝ่ายต่างๆที่ได้พยามดำเนินงานตามแผนงานที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เป็นต้นในการทำงานของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและการธรรมทูต โดยมีมาเซอร์วาเลนติน เลขาธิการฝ่ายฯ ได้ให้การสนับสนุน และติดตามการงานของคณะกรรมการต่างๆในฝ่ายอย่างใกล้ชิดตลอดมา เราได้เห็นการดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนคาทอลิกเป็นฐานแห่งการศึกษาเรื่องคริสตศาสนาและเป็นสนามการประกาศข่าวดีเรื่องพระคริสต์โดยผ่านทางการจัดการสัมมนาประจำปี 2011 ของสภาการศึกษาคาทอลิก ในเรื่องของอัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิก เราได้เห็นถึงความกระตือรือร้นของฝ่ายการศึกษาของแต่ละสังฆมณฑลที่พยายามที่จะให้โรงเรียนคาทอลิกได้เป็นแบบคาทอลิกอย่างแท้จริง เราได้เห็นความก้าวหน้าของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ที่ได้พยายามสานสัมพันธ์กับพี่น้องต่างความเชื่อจนได้รับการยอมรับอย่างดียิ่งทั้งในวงราชการและในสังคม เราได้เห็นความริเริ่มใหม่ๆของคณะกรรมการมรดกและวัฒนธรรมที่พยายามทำให้งานต่างๆได้รับการเอาใจใส่และให้เห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคริสตศาสนาและวิถีชีวิตของสัตบุรุษในสถานที่ต่างๆ เราได้เห็นความเป็นปึกแผ่นของคณะกรรมการเพื่องานธรรมทูต ที่ได้ร่วมมือกันกับคณะธรรมทูตไทย(TMS)ในการสร้างบุคลกรเพื่อการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ โดยเริ่มตั้งแต่งานปลุกจิตสำนึก การฝึกอบรม การบริหารจัดการ การจัดส่งธรรมทูตไทยไปช่วยเหลือยังต่างแดน การพัฒนาฆราวาสให้เป็นอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด(PMG) นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีหัวใจเป็นธรรมทูตโดยผ่านทางองค์กรยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริง พลศีล วายซีเอส และกลุ่มเยาวชนต่างๆ

          เมื่อมองย้อนหลังไปในขวบปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าต้อง “ขอบคุณ” ทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยกันทำให้แผนงานของพระศาสนจักรก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ดี ขอให้เราทุกคนได้สวดภาวนาวอนขอพระปรีชาญาณจากพระจิตเจ้า เพื่อให้เราแต่ละคน แต่ละฝ่ายได้มีความคิดที่รอบคอบเพื่อการทำงานของเราต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เราดำเนินชีวิตอย่างสุภาพ เรียบง่าย ตามแบบฉบับของพระแม่มารีย์ตลอดไป

ขอพระเจ้าประทานพระพร

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษาและการแพร่ธรรม
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11778147
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
440
8863
26097
109724
11778147
Your IP: 107.21.85.250
2022-01-20 02:34