Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

08722592
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
86
4020
4106
123247
8722592
Your IP: 18.207.106.142
2020-09-28 00:06

สาสน์ของพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
เนื่องในวันแพร่ธรรมสากล วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2011/2554

“พระบิดาส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยน.20:21)

       พันธกิจแห่งความรอดพ้นมีแต่เพียงหนึ่งเดียวเป็นพันธกิจที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำและทรงสั่งให้บรรดาศิษย์สืบสานพันธกิจนี้ต่อไปจนสิ้นโลก งานแพร่ธรรมจึงเป็นงานเอกและต้องเป็นภาระงานถาวรที่คริสตชนทุกคนทุกระดับชั้นควรมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า


         จากประสบการณ์แห่งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศสยามของเราทำให้คริสตชนเข้าใจว่าบทบาทหน้าที่การเผยแพร่ศาสนาเป็นหน้าที่โดยตรงของมิชชันนารีชาวต่างประเทศและรองลงมาคือพระสงฆ์นักบวช ส่วนฆราวาสนั้นไม่เกี่ยวข้องกับงานนี้ ความเข้าใจแบบนี้ก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมด ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการเผยแพร่ศาสนาในช่วงสองพันปีที่ผ่านมานั้น เริ่มต้นจากทุกคน ทั้งสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์และบรรดาคริสตชนต่างก็ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนา ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะทำหน้าที่เผยแผ่ที่นั่น ทำกันแบบนี้เป็นเวลานานหลายร้อยปี ภายหลังจึงมีคณะนักบวชที่อาสาออกเทศน์สอนและมีคณะมิชชันนารีโดยตรง ซึ่งคณะเหล่านี้ก็ได้เดินทางไกลมาสู่เอเชียเพื่อจะเผยแพร่ศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิของเรา ปัจจุบันมิชชันารีกำลังลดน้อยถอยลงไป ดังนั้นเราจึงต้องปรับการแพร่ธรรมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์โดยทำให้คริสตชนทุกคนตระหนักอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ธรรมเหมือนยุควางรากฐานของพระศาสนจักร

         พระสันตะปาปากล่าวไว้ว่า การทำให้คริสตชนฆราวาสมีส่วนในการแพร่ธรรมนั้นเปรียบเสมือนการปลุกยักษ์ให้ตื่นขึ้น คริสตชนฆราวาสมีจำนวนมากมายเปรียบเสมือนยักษ์ที่กำลังนอนหลับ ถ้าหากทำให้คริสตชนฆราวาสตื่นขึ้นและทำการแพร่ธรรมจากชีวิตของตนก็จะเป็นพลังมหาศาลที่ช่วยขับเคลื่อนพระศาสนจักรให้ก้าวหน้าต่อไป ปัญหาคือว่าจะทำอย่างไรให้คริสตชนฆราวาสตื่นตัว ลุกขึ้นมาแพร่ธรรม ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับมิชชันนารี พระสงฆ์นักบวช หลายคนคงมีคำตอบ หลายคนเริ่มเห็นความสำคัญ วันนี้เราเห็นหลายคนลุกขึ้นมาทำงานนี้ คณะธรรมทูตไทยก็เริ่มมีตัวตนแล้ว จากนี้ไปจึงมีหวังจะได้เห็นอนาคตแห่งการแพร่ธรรมเปล่งประกายสุกใสยิ่งขึ้นในพระศาสนจักร

          โอกาสเฉลิมฉลองวันแพร่ธรรมสากล ปี ค.ศ.2011 พ่อขอส่งความปรารถนาดีและคำภาวนาแด่ผู้แพร่ธรรมทุกท่าน ขอพระองค์ผู้เป็นเจ้าของนาโปรดอวยพรผู้แพร่ธรรมและโปรดให้คริสตชนทุกคนสำนึกว่าตนเองต้องเป็นผู้แพร่ธรรมด้วย

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประธานกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี