“พระบิดาส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น(ยน. 20: 21)

           พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสตเจ้า เราได้เข้าสู่สัปดาห์แห่งการแพร่ธรรมสากล และในวันอาทิตย์หน้า วันที่ 23 ตุลาคม เราจะฉลองครบรอบ 85 ปีของวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล นี่คือเวลาของเรา เป็นเวลาของคริสตชนทุกคนที่จะแสดงออกถึงความรักของพวกเขาที่มีต่อพระเยซูเจ้า และข่าวดีของพระองค์โดยทางการให้ความช่วยเหลือฝ่ายจิตใจ และการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อโครงการอภิบาลต่างๆสำหรับสังฆมณฑลที่ขัดสนทั่วโลก “วันแพร่ธรรมสากลมิใช่เป็นแค่วันพิเศษวันเดียวในรอบปี แต่เป็นโอกาสที่เราจะต้องหยุดเพื่อไตร่ตรองว่า เราได้ตอบสนองต่อกระแสเรียกแห่งการเป็นธรรมทูต ในฐานะที่เป็นการตอบรับที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของพระศาสนจักรอย่างไร” (จากสารวันแพร่ธรรม)


สองสามปีที่ผ่านมานี้ เงินของเราลดลงไป แต่งานการปลุกเร้าของเรามีเพิ่มมากขึ้น
ในปี 2007 เงินรวมสำหรับโครงการต่างๆ = 113,586,029 USD (เงินกองทุนที่ได้รับมา = 105,129,920 USD)
ในปี 2008 เงินรวมสำหรับโครงการต่างๆ = 132,227,002 USD (เงินกองทุนที่ได้รับมา = 101,129,463 USD )
ในปี 2009 เงินรวมสำหรับโครงการต่างๆ = 128,141,668 USD (เงินกองทุนที่ได้รับมา = 103,923,224 USD)
ในปี 2010 เงินรวมสำหรับโครงการต่างๆ = 118,997,183 USD (เงินกองทุนที่ได้รับมา = 96,383,755 USD)

           ให้เราภาวนาเพื่อว่าในปีนี้ แม้มีภาวะทางเศรษฐกิจให้เราสามารถดำเนินการในความใจกว้างเพื่องานของบรรดาธรรมทูตต่อไปได้ “พันธกิจของพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ ซึ่งถูกนำมามอบให้พระศาสนจักร ยังอยู่ห่างไกลจากความสำเร็จมาก... หากจะพิจารณากันถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยทั่วไปแล้ว เราจะเห็นว่าพันธกิจนี้พึ่งจะเริ่มต้นด้วยซ้ำไป ซึ่งเราจะต้องอุทิศตนเองอย่างสุดตัวให้กับการรับใช้พันธกิจนี้ เรามิอาจที่จะพึงพอใจได้หากจะพิจารณาว่า หลังสองพันปีผ่านไป ยังมีประชากรมากมายที่ไม่รู้จักพระคริสตเจ้า และยังไม่เคยได้ฟังสาส์นแห่งการไถ่กู้ของพระองค์” (จากสารวันแพร่ธรรม)

           เลขาธิการใหญ่ของสมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ มีความปรารถนาที่จะขอบคุณท่านล่วงหน้าในงานที่ท่านได้จัดเตรียมสำหรับสัปดาห์นี้ และโปรดขอบคุณผู้อำนวยการสังฆมณฑลต่างๆ และบรรดาผู้ที่ทำงานกับท่านด้วยความใจกว้าง และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการแพร่ธรรมสากลของพระศาสนจักร “ดังนั้น อาศัยการมีส่วนร่วมแบบรับผิดชอบร่วมกันในพันธกิจของพระศาสนจักร คริสตชนจะกลายเป็นผู้สร้างสายสัมพันธ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันแห่งสันติ และความเอื้ออาทรที่พระคริสตเจ้าทรงนำมามอบให้แก่เรา แล้วเขาจะเป็นผู้ร่วมงานในการทำให้แผนการไถ่กู้ของพระเจ้าสำหรับทุกคนสำเร็จลุล่วงไป สิ่งท้าทายเหล่านี้เรียกร้องบรรดาคริสตชนให้ต้องเดินทางร่วมกันกับผู้อื่น และพันธกิจการแพร่ธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้ ในการเดินทางนั้นแม้จะเป็นการเดินทางในภาชนะดินเผา เราก็นำเอากระแสเรียกคริสตชนของเราซึ่งเป็นขุมทรัพย์ประเสริฐแห่งข่าวดี ให้เป็นประจักษ์พยานทรงชีวิตต่อพระเยซูผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนมชีพให้เป็นที่รู้จักและเชื่อในพระศาสนจักร” (จากสารวันแพร่ธรรม)

         ขอให้เราทุกคน “เป็นประจักษ์พยานถึงสิ่งที่ตนได้รับประสบการณ์มา นั่นคือ อำนาจการไถ่กู้แห่งพระวาจาของพระเจ้า อำนาจการไถ่กู้แห่งธรรมล้ำลึกปัสกาของพระคริสตเจ้า” (จากสารวันแพร่ธรรม)

ด้วยความปรารถนาดีและขออวยพร
คุณพ่อ Timothy Lehane B. SVD,