สรุป " สาส์นวันแพร่ธรรมสากล ปี 2016 "
ของ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส


สรุปความโดย  บาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS ) ประเทศไทย