“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

“ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง”มก 16:15

วันชุมนุมคนแพร่ธรรม “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”
วันชุมนุมคนแพร่ธรรม “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 ณ หอประชุม Lux mundi วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

    สภาพระสังฆราช โดย คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก และวิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานวันชุมนุมคนแพร่ธรรม “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 ณ หอประชุม Lux mundi วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน  มีพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช บราเดอร์ สามเณร ผู้ฝึกหัด นักศึกษาและพี่น้องคริสตชนผู้ร่วมงานในองค์กรต่าง ๆ ของพระศาสนจักรไทย มาร่วมงานประมาณ 350 โดยจุดประสงค์ของการจัดงานมี 2 ประการคือ

     1. เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าโอกาส 350 ปี มิสซังสยาม สำหรับพระพรและพระหรรษทานที่พระองค์ประทานให้แก่พระศาสนจักรไทยและบรรดามิชชันนารีที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ ซึ่งบัดนี้ได้เติบโต งอกงาม เกิดผล และสืบ ทอดมาถึงปัจจุบันนี้

     2. เพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างกำลังใจด้านงานธรรมทูตให้แก่ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต โอกาสฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15

     งานในวันนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงที่สำคัญ เริ่มต้นจากวจนพิธีกรรมเปิดโดย พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ และกล่าวเปิดงานวันชุมนุม โดย พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  และต่อด้วยการปลุกจิตสำนึกด้านงานธรรมทูต โดยฟังเสียงของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส จากสารวันแพร่ธรรมในปี  2019 หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก โดย พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

     ในช่วงที่สองเป็นการแบ่งปันประจักษ์พยานชีวิตศิษย์พระคริสต์โดยพี่น้องคริสตชนฆราวาส 6 ท่าน คือ โรซา  อารี  ตั้งฤทัยวานิชย์ โยอันนา นันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ ยอห์นบัปติสต์ เมธา เหลืองรุ่งนภา มารีอา  นิรมล  สุขวัฒนางกูร ครอบครัวคุณยอแซฟ  สายชล  ศีติสาร และ มารีอา พจนา  ศีติสาร ซึ่งแต่ละท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าและได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนให้ดีขึ้น ซึ่งแต่ละคนได้ตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าด้วยการเป็นผู้ประกาศข่าวดีในบ้าน ในครอบครัว ในที่ทำงาน ในร้านอาหาร และในการเยี่ยมผู้ป่วย และในชีวิตประจำวันของตน ต่อด้วยการแบ่งปันชีวิตธรรมทูตจากตัวแทนคณะนักบวช โดย คุณพ่ออเล็กซานโดร ไบร์ คณะซาเวเลียน

    และในช่วงที่สามเป็นการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่คณะนักบวช องค์กรฆราวาส ทุกคณะในโอกาสครบรอบ 350 ปี แห่งการสถาปนา “มิสซังสยาม” เพื่อขอบคุณนักบวชและองค์กรฆราสทุกคณะที่ได้อุทิศตนเพื่องานอภิบาลและประกาศข่าวดีในพระศาสนจักรไทยอย่างเข้มแข็ง ทำให้พระศาสนจักรคาทอลิกไทยเติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้

    ปิดท้ายงานด้วยการร่วมใจกันภาวนาเพื่องานประกาศข่าวดีในประเทศไทย โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดี


LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12791758
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4047
9221
46311
4047
12791758
Your IP: 3.215.79.204
2022-07-01 23:12