Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

08085179
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4694
5260
9954
140581
8085179
Your IP: 35.172.216.163
2020-05-25 17:21

บทที่ 14 เครื่องมือและมาตรการเพื่อฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่

1.จุดประสงค์
     1. เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและมาตรการเพื่อประกาศข่าวดีใหม่
     2. เพื่อให้สมาชิกเห็นความสำคัญของการประกาศข่าวดีในโรงเรียน ในวัด และในชุมชนของตน
     3. เพื่อให้สมาชิกวางแผนเพื่อการประกาศข่าวดีในห้องเรียน ในโรงเรียน ในวัด และในชุมชนของตน

การสร้างบรรยากาศ จุดประสงค์ และการรายงานการประชุมและการเงิน
    1. สร้างบรรยากาศ ด้วยการร้องเพลงของสมณองค์กรยุวธรรมทูต ชุด เพื่อนช่วยเพื่อน 1 เพลง
    2. ภาวนาเริ่มการประชุม ฝึกให้สมาชิกภาวนาด้วยท่าทีที่ถูกต้องและภาวนาอย่างตั้งใจ เช่น เชิญชวนให้ก้มศีรษะ
    3. เกริ่นนำถึงจุดประสงค์ คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้  ดังนั้นในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้นำควรชี้ให้สมาชิกเห็นประเด็นที่สำคัญ ให้เด็ก ๆ สามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
    4. รายงานการประชุมและการเงิน จากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา

2. ประสบการณ์          
  
1. ให้สมาชิกจับกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน และยืนในที่กำหนด
    2. ขออาสาสมัคร 1 คนจากกลุ่มแยกออกมายืนด้านหน้า จากนั้นแจกผ้าปิดตาให้กับสมาชิกทุกคนที่ยืนอยู่ในแถว ยกเว้นอาสาสมัครที่แยกออกมาจากกลุ่มไม่ต้องปิดตา
    3. ระหว่างที่สมาชิกกำลังปิดตา ให้ผู้นำหรือพี่เลี้ยง นำเก้าอี้ หรือสิ่งของมาวางเป็นเครื่องกีดขวางระหว่างทาง
    4. เมื่อปิดตาเรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มจับไหล่กันต่อเป็นแถว เมื่อได้ยินสัญญาณให้แต่ละกลุ่มเดินไปยังเป้าหมาย  โดยให้อาสาสมัครของแต่ละกลุ่มเป็นคนคอยบอกทางเพื่อให้ถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัย โดยห้ามโดนเครื่องกีดขวางที่วางอยู่ตามทาง
    5. เมื่อทุกกลุ่มเข้าเส้นชัยแล้ว ให้ถามความรู้สึกทั้งคนที่ปิดตาและคนที่คอยบอกเพื่อนว่ารู้สึกอย่างไร ในขณะที่เล่นกิจกรรมนี้ และมีบทสอนอะไรบ้าง
    6. จากนั้นให้สรุปคำสอนจากกฤษฎีกา


3. คำสอนธรรมทูต  
    
       กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 ข้อที่ 34 และ 35 ได้เน้นการทำงานเพื่อให้การประกาศข่าวดีบังเกิดผลดี ด้วย “การทำงานเป็นทีมและเครือข่าย” และ “การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี

เรื่องการทำงานเป็นทีมและเครือข่าย
       ทั้งนี้เพราะพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยตระหนักว่า การทำงานเป็นทีมและเครือข่ายมีความสำคัญอย่างยิ่ง พระศาสนจักรต้องสร้างเครือข่ายในชุมชนวัดโดยอาศัยองค์กรต่าง ๆ บูรณาการประสานเครือข่ายเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติพันธกิจร่วมกันของพระศาสนจักรทุกระดับ ทั้งระดับวัด ระดับสังฆมณฑล และระดับสภาพระสังฆราชฯ การปฎิบัติพันธกิจของพระศาสนจักร จำเป็นต้องประสานสัมพันธ์ด้วยการร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อประสิทธิผลของงานและความน่าเชื่อถือ เรื่องการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี

    พระศาสนจักรตระหนักดีว่า เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นของประทานจากพระเจ้า เป็นเครื่องมือเพื่อรับใช้การประกาศข่าวดี ทุกภาคส่วนของพระศาสนจักรจึงต้องสนใจและเข้าใจที่จะใช้สื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อใหม่ (New Media) เพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี ขณะเดียวกัน สื่อสังคมยังทำให้เกิดชุมชนในรูปแบบเครือข่ายสังคมที่กว้างใหญ่ไพศาล ดังนั้น สมาชิกของพระศาสนจักรต้องเรียนรู้ เข้าใจ และใช้โอกาสที่เปิดกว้างนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการอภิบาล การประกาศข่าวดี และรับการถ่ายทอดความเชื่อและชีวิตจิต

    พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต้องสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการสร้าง บริหารจัดการ ใช้สื่อเพื่อการประกาศข่าวดี สามารถเข้าถึงทุกคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล พระศาสนจักรต้องเดินเคียงข้างกับประชากร เป็นมโนธรรม เป็นผู้นำ และผู้สอนให้พวกเขาเข้าใจและเข้าถึงสื่อต่าง ๆ อย่างมีสติ ชาญฉลาดและรอบคอบ

สื่อศึกษา (Media Education)
    เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่ต้องได้รับการส่งเสริมให้คริสตชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ๆและเยาวชน มีความเข้าใจ รู้จักเลือกรับหรือปฏิเสธเนื้อหาที่ถูกนำเสนอผ่านทางสื่อ ขณะเดียวกัน บรรดาเด็ก ๆ และเยาวชน จะต้องสามารถใช้สื่อสังคมที่พวกเขาใช้เป็นประจำตลอดเวลา เพื่อประกาศข่าวดีได้ด้วย อย่างไรก็ตาม การสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดยังคงได้แก่ การสื่อด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานพระวรสาร

4. พระคัมภีร์และการไตร่ตรอง
      ให้สมาชิกศึกษาพระคัมภีร์จากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม (รม. 12:3-8)
        “เดชะพระหรรษทานที่ข้าพเจ้าได้รับ ข้าพเจ้าขอกล่าวกับท่านแต่ละคนว่า อย่าคิดว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่น แต่จงคิดให้ถูกต้อง ว่าพระเจ้าประทานความเชื่อให้แต่ละบุคคลมากน้อยต่างกัน  เพราะร่างกายของเรามีองค์ประกอบหลายส่วน  และส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ไม่มีหน้าที่เดียวกันฉันใด  แม้เราจะมีจำนวนมาก  เราก็รวมเป็นร่างกายเดียวในพระคริสตเจ้าฉันนั้น   โดยแต่ละคนต่างเป็นส่วนร่างกายของกันและกัน เรามีพระพรพิเศษแตกต่างกันตามพระหรรษทานที่พระองค์ประทานให้ ผู้ได้รับพระพรที่จะประกาศพระวาจา ก็จงใช้พระพรนั้นมากน้อยตามส่วนความเชื่อของตน ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะรับใช้  ก็จงรับใช้ ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะสอน ก็จงสอน ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะตักเตือน ก็จงตักเตือน ผู้ที่บริจาค ก็จงบริจาคด้วยความเอื้อเฟื้ออย่างจริงใจ ผู้ที่เป็นผู้นำ ก็จงทำหน้าที่ผู้นำด้วยความเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตา

คำถามเพื่อการไตร่ตรอง (อาจจะยากสักนิด ผู้นำต้องช่วยให้เด็กได้ฝึกไตร่ตรองด้วย)
1) พระคัมภีร์ตอนนี้สรุปสาระสำคัญได้ว่าอย่างไร (เราแต่ละคนมีพระพรหรือความสามารถที่แตกต่างกันพระพรต่าง ๆ มีไว้เพื่อรับใช้ส่วนรวม)
2) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร (ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองมากขึ้น ในเวลาเดียวกันก็เห็นความสำคัญของผู้อื่นด้วยเช่นกัน)
3) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วได้รับประโยชน์อะไรบ้าง (จำเป็นที่เราต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ)
4) ถ้าไม่ได้อ่านเรื่องนี้จะมีผลเสียอย่างไรบ้าง (เราจะอยู่แบบเดิม ไม่สำนึกถึงความร่วมมือหรือการทำงานเป็นทีม)
5) เราแต่ละคนมีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามที่พระคัมภีร์สอนเราหรือไม่ อย่างไร (ต้องให้ความร่วมมือกับผู้อื่นมากขึ้น....)
6) การเรียนรู้เรื่อง เครื่องมือและมาตรการเพื่อฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ และการอ่านพระคัมภีร์ (รม. 12:3-8) ทำให้เรารู้จักพระเจ้าของเรามากขึ้นอย่างไร (พระเจ้าพระทัยดี ให้ความสำคัญแก่ทุกคน ทุกคนเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการสร้างพระอาณาจักรของพระองค์ ด้วยการดำเนินชีวิตเป็นศิษย์ที่ดีของพระคริสต์ และร่วมมือกันประกาศข่าวดีด้วยใจร้อนรน)


5. ชีวิตจิตธรรมทูต

ผู้นำ  นำการภาวนาสายประคำธรรมทูต โดยการสวดบทวันทามารีย์ 10 บท
1. เพื่อให้ทุกคนใช้พระพรที่ได้รับเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ทำงานเป็นทีม และใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เพื่อการประกาศข่าวดี
2. ภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่องานแพร่ธรรม

6. ธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ชีวิตกลุ่ม)
1.  ให้สมาชิกได้พักสักครู่
2.  รับประทานอาหารว่างร่วมกัน (โดยผู้นำอาจเตรียมขนม นมกล่อง ไว้เพื่อแจกสมาชิก)

7. ธรรมทูตรับใช้ (ปฏิบัติ)
     1) รายงานกิจการดีที่สมาชิกแต่ละคนได้ตั้งใจกระทำ จากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา
     2) ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะประกาศข่าวดีด้วยการกระทำ 1 อย่าง ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเขา (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)
     3) ให้สมาชิกถวายเงินเล็กน้อยเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากลำบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกออมสินของกลุ่มไว้เพื่อใส่เงิน)
     4) นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

8. ภาวนาปิด
บทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเข้าใจ รัก และดำเนินชีวิต ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

::::: Download บทภาวนา :::::

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี