“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

การบำรุงพระศาสนจักรการบำรุงพระศาสนจักร
            ท่านสามารถช่วยบำรุงพระศาสนจักรได้โดย การภาวนา การบริจาค และการประกาศข่าวดีของพระเจ้าแก่ผู้อื่นทั้งด้วยคำพูดและการดำเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์
             พระศาสนจักรดำรงอยู่เพื่อการประกาศข่าวดี ส่วนในการทำงานเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์นี้พระศาสนจักรได้ใช้รูปแบบและวิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของสังคมที่พระศาสนจักรท้องถิ่นนั้นๆดำรงอยู่ เช่น การศึกษา สุขภาพ สิทธิมนุษยชน การประกอบอาชีพ ฯลฯ ซึ่งในแต่ละกิจการนั้น พระศาสนจักรได้กำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องไป


             สำหรับงานด้านการเผยแพร่หรือการประกาศข่าวดีฯนั้น พระศาสจักรสากลกำหนดให้ “กระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน” เป็นผู้รับผิดชอบ ในกระทรวงนี้ได้แบ่งงานออกเป็นหลายส่วน ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการสนับสนุนงานประกาศข่าวดีหรือเผยแพร่พระคริสตธรรมนี้ได้มอบหมายให้ PMS (พีเอ็มเอส) ซึ่งมีชื่อเต็มว่า “สมณองค์กรสนับสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก” (The Pontifical Missionary Society) PMS เองทำหน้าที่ให้การสนับสนุนงานแพร่ธรรมหรือการประกาศข่าวดีโดยผ่านทางสมณองค์กรย่อยอีก 4 องค์กร ได้แก่


              (1) สมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ(The Pontifical Mission Society for the Propagation of the Faith) – ให้ความช่วยเหลืองานอภิบาลและการประกาศข่าวดีของสังฆมณฑลต่างๆทั่วโลก แบ่งเป็นการสนับสนุนด้านการบริหารทั่วไปของสังฆมณฑล และการสนับสนุนในโครงการพิเศษต่างๆ เช่น การสร้างวัด การซ่อมวัด การอบรมครูคำสอนหรือผู้แพร่ธรรม งานด้านสื่อมวลชน ฯลฯ


              (2) สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก (The St. Peter the Apostle Pontifical Mission Society) – ให้ความช่วยเหลือบ้านเณรของสังฆมณฑลและคณะนักบวช


              (3) สมณองค์กรยุวธรรมทูต(The Pontifical Society of the Holy Childhood, or the Holy Childhood Association) – ช่วยเหลือเด็กๆตั้งแต่ 14 ปีลงใน ทั้งในโครงการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเด็ก และโครงการพิเศษ เช่น ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน ยารักษาโรค อุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ


              (4) สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตพระสงฆ์และนักบวช(The Pontifical Missionary Union) – ช่วยเหลือเรื่องการฝึกอบรมพระสงฆ์และนักบวชให้สำนึกถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นธรรมทูต โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน


                  ในแต่ละปี PMS ร่วมกับสภาพระสังฆราชของแต่ละประเทศจะจัดให้มีการระดมทุนเพื่อนำเงินส่งไปยังกองกลางคือสำนักงานใหญ่ PMS ที่กรุงโรม สำหรับประเทศไทยจัดให้มีการบริจาคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ PMS ในสามโครงการด้วยกันคือ วันยุวธรรมทูตสากล(เดือนมกราคม) วันกระแสเรียก(เดือนมิถุนายน) และวันแพร่ธรรมสากล(เดือนตุลาคม) เงินบริจาคของพี่น้องคาทอลิก ทุกวัด ทุกสถาบันนักบวช ทุกโรงเรียน ทุกองค์กร จะนำไปรวมกับเงินบริจาคของทุกประเทศทั่วโลก หลังจากนั้น คณะกรรมการผู้รับผิดชอบจะพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนจากเงินก้อนนี้ให้กับสังฆมณฑลต่างๆทั่วโลกที่เขียนขอความช่วยเหลือมายัง PMS โดยทุกโครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลอย่างถูกต้อง เมื่อกรรมการจากส่วนกลางได้พิจารณาแล้ว จะส่งสำเนามาให้ผู้อำนวยการ PMS ของแต่ละประเทศได้พิจารณาดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง โดยส่วนกลางจะถามว่าโครงการที่ได้รับอนุมัตินั้นเหมาะสมหรือสมควรหรือไม่ ส่วนโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัตินั้นมีเหตุผลอะไรที่มีความจำเป็นสมควรจะนำกลับไปพิจารณาอนุมัติใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถ้าผู้อำนวยการ PMS ของประเทศนั้นๆมีข้อเสนอก็ให้เขียนไปยังคณะกรรมการส่วนกลางเพื่อดำเนินการต่อไป(ซึ่งผู้อำนวยการระดับชาติจะสอบถามไปยังผู้อำนวยการPMSของสังฆมณฑล) และในเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีการประชุมใหญ่ของสมณองค์กรฯ ในการประชุมนี้สมณองค์กรที่รับผิดชอบทั้งสี่จะต้องมารายงานการดำเนินการ และเป็นต้นนำเสนอรายละเอียดของเงินที่ได้รับการบริจาคและการจัดสรรเงินในโครงการต่างๆ ที่สุดผู้อำนวยการฯของแต่ละประเทศจะอนุมัติหรือมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอย่างไรก็จะแสดงออกในที่ประชุมนั้น

              นี่คือขั้นตอนในการทำงานของ PMS ซึ่งจะเห็นได้ว่า เราคาทอลิกทุกคนต่างมีส่วนในการบำรุงพระศาสนจักร การบริจาคเงินของท่านคนละเล็กคนละน้อยเมื่อนำไปรวมกันแล้วก็จะเป็นเงินจำนวนใหญ่ พระศาสนจักรที่เข้มแข็งกว่าก็สามารถช่วยพระศาสนจักรที่ยังอ่อนแออยู่ได้ นี้คือความเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ และสากลของพระศาสนจักรคาทอลิก

      เราสามารถบำรุงพระศาสนจักรได้โดย การภาวนา การบริจาคเงิน และการประกาศข่าวดี แก่ผู้อื่นทั้งด้วยคำพูดและการดำเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน
ถ้าเราร่วมใจกันบริจาค เราสามารถช่วยเหลืองานประกาศข่าวดีของพระศาสนจักรทั่วโลกได้ ดังนี้
• ครูคำสอน 242,000 คน
• การสร้างและซ่อมแซมวัด ศูนย์อภิบาล และอารามนักบวชมากกว่า 2,395 แห่ง
• สามเณรและผู้ฝึกหัด 15,000 คน
• สถานีวิทยุ 448 แห่ง
• ช่วยเหลือเด็กๆกว่า 3.7 ล้านคน
(รายงานโดยผู้อำนวยการ PMS ประเทศไทย )

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

13070308
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
920
7409
29892
65271
13070308
Your IP: 44.197.230.180
2022-08-12 02:55