สมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ
(Pontifical Society for the Propagation of the Faith) (Statute 6)
           สมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ สำนึกว่าการประกาศพระวรสารนั้น เหนืออื่นใดเป็นการกระทำของพระจิต ประการแรกนั้นสนับสนุนสัตบุรุษให้สวดภาวนาและทำพลีกรรมเพื่อการแพร่ธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ
          ก. เพื่อสร้างประชากรของพระเจ้าให้มีความตระหนักถึงกระแสเรียกการเป็นธรรมทูตทั่วโลก 

          ข. เพื่อให้ความรู้แก่บรรดาคริสตชนในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความต้องการของพระศาสนจักรในดินแดนมิสซัง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแบ่งปันคุณค่าของชีวิตฝ่ายจิต การเป็นประจักษ์พยานถึงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันในยามถูกทดลอง การให้ความช่วยเหลือทางด้านมีศีลธรรมและด้านวัตถุในยามทุกข์ยาก

          ค.  เพื่อเพิ่มความช่วยเหลือฝ่ายจิตใจและทางด้านวัตถุระหว่างพระศาสนจักรท้องถิ่น ในความตั้งใจเป็นพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรการแพร่ธรรมในมุมมองของการประกาศพระวรสารทั่วโลก

          ง. เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นธรรมทูตสู่นานาชาติ (ad gentes) โดยเฉพาะผู้ซึ่งเป็นธรรมทูตตลอดชีวิต
          จ. ส่งเสริมการศึกษาในเรื่องความมีใจเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การฝึกอบรมและให้ความรู้กับบรรดาเยาวชนในเรื่องเกี่ยวกับหลักคำสอนทางด้านสังคมของพระศาสนจักร เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาให้ความช่วยเหลือ และทำงานเพื่อเพิ่มธรรมทูต ความตระหนักในเรื่องนี้จะนำพวกเขาไปสู่การอทิศตนเองของพวกเขาเพื่องานแพร่ธรรม เพื่อที่จะมุ่งไปสู่การตั้งสมาคม
“เยาวชนธรรมทูตผู้รับใช้”

          ฉ. เพื่อส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางด้านการเงิน ด้วยการขอร้องจากบรรดาคริสตชนที่ใจดีทั่วโลก และพัฒนาความยุติธรรมทางสังคม และช่วยเหลือโครงการซึ่งเป็นการสนองความต้องการพื้นฐานของพระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆในดินแดนมิสซังให้เป็นไปตามระเบียบ