Get Adobe Flash player

Extraordinary Missionary Month October 2019 : เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ตุลาคม 2019

ชุมนุมคนแพร่ธรรม 17 สิงหาคม 2017 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

07112500
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
996
6420
13121
49705
7112500
Your IP: 18.207.238.169
2019-12-10 04:07

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

สมณองค์กรยุวธรรมทูต
(Pontifical Society of the Holy Childhood) (Statute 13)
สมณองค์กรยุวธรรมทูตให้ความช่วยเหลือพระศาสนจักรท้องถิ่นตามวัตถุประสงค์ต่างๆดังนี้คือ

       ก. เพื่อช่วยเหลือผู้ให้การอบรมศึกษา ให้ค่อยๆปลุกและพัฒนาจิตสำนึกในเรื่องการแพร่ธรรมทั่วโลกให้กับเด็กและวัยรุ่น เพื่อนำทางพวกเขาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันฝ่ายจิตและการแบ่งปันวัตถุสิ่งของเพื่อเป็นทรัพยากรให้กับเด็กๆในพระศาสนจักรอื่นๆ โดยเฉพาะพระศาสนจักรที่อยู่ในความยากลำบาก ทุกคนมีสิ่งที่ให้และรับ โดยมีคติพจน์ว่า
“เพื่อนช่วยเพื่อน”

       ข. เพื่อให้เงินช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระแสเรียกการเป็นธรรมทูต

       ค. เพื่อจัดเตรียมผู้นำ(missionary animator) ผู้ซึ่งจะก้าวไปกับเด็กๆในการเดินทางสู่สำนึกของการเป็นธรรมทูตให้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้บรรลุผลได้โดยการมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำของพวกเขา ด้วยวิธีการที่เหมาะกับแต่ละประทศ เพื่อให้เด็กๆกลายเป็นผู้แพร่ธรรมด้วยวิธีการของพวกเขาอง เพื่อให้เกิดประโยชน์ โครงสร้างทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภาคควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วม
 

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี