2013 18 jan04 resize  เกมหาคู่  (เกมตามล่าหาคู่แท้)
    จำนวนผู้เล่น 20-60 คน

  อุปกรณ์
    1. ของต่างๆ จำนวนเท่ากับผู้เล่น

                                 2. ป้ายชื่อสิ่งของและหมายเลข

วิธีเล่น
  1. ให้คนนำเตรียมของหลายๆ ประเภทให้เท่ากับจำนวนผู้เล่น ติดหมายเลขที่ของทุกชิ้น
      และเตรียมป้ายกระดาษปิดไว้ตามที่ต่างๆ ระบุว่าของชิ้นใดคู่กับชิ้นใด (ทุกๆ หมายเลขจะมีของ 2 ชิ้น)
  2. เมื่อสัญญาณดัง ให้ทุกคนวิ่งไปหยิบของที่กองอยู่หน้าที่ประชุม แล้วรีบตรวจหมายเลขตามที่กำหนดไว้ในป้ายกระดาษที่ติดไว้ตามที่ต่าง ๆ
      และพยายามหา  คนที่มีของหมายเลขเดียวกับตน

  3. เมื่อจับคู่ได้แล้วให้รีบนั่งลง และพูดคุยทำความรู้จักกันให้มากที่สุด
  4. ให้คนนำทำโทษคนที่หาคู่ได้ช้าที่สุด

หมายเหตุ
  เกมนี้เน้นที่ความหมายของการจับคู่ เพื่อออกไปประกาศข่าวดี


อ้างอิงพระวรสาร

  “พระพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบ และทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่ ๆ ประทานอำนาจเหนือปีศาจ”  (มก.6:6-13)