สมณองค์กรยุวธรรมทูต
(Pontifical Society of the Holy Childhood) (Statute 13)
สมณองค์กรยุวธรรมทูตให้ความช่วยเหลือพระศาสนจักรท้องถิ่นตามวัตถุประสงค์ต่างๆดังนี้คือ

       ก. เพื่อช่วยเหลือผู้ให้การอบรมศึกษา ให้ค่อยๆปลุกและพัฒนาจิตสำนึกในเรื่องการแพร่ธรรมทั่วโลกให้กับเด็กและวัยรุ่น เพื่อนำทางพวกเขาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันฝ่ายจิตและการแบ่งปันวัตถุสิ่งของเพื่อเป็นทรัพยากรให้กับเด็กๆในพระศาสนจักรอื่นๆ โดยเฉพาะพระศาสนจักรที่อยู่ในความยากลำบาก ทุกคนมีสิ่งที่ให้และรับ โดยมีคติพจน์ว่า
“เพื่อนช่วยเพื่อน”

       ข. เพื่อให้เงินช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระแสเรียกการเป็นธรรมทูต

       ค. เพื่อจัดเตรียมผู้นำ(missionary animator) ผู้ซึ่งจะก้าวไปกับเด็กๆในการเดินทางสู่สำนึกของการเป็นธรรมทูตให้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้บรรลุผลได้โดยการมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำของพวกเขา ด้วยวิธีการที่เหมาะกับแต่ละประทศ เพื่อให้เด็กๆกลายเป็นผู้แพร่ธรรมด้วยวิธีการของพวกเขาอง เพื่อให้เกิดประโยชน์ โครงสร้างทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภาคควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วม