คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี ผู้อํานวยการแห่งสมณองค์กรเพื่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย
::: หนังสือแต่งตั้ง ::::

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี
ผู้อํานวยการสมณองค์กรเพื่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย

    สมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ได้ แต่งตั้ง คุณพ่อเปาโลไตรรงค์ มุลตรี พระสงฆ์แห่งสังฆมณฑลราชบุรี และสมาชิกสังกัดใน คณะธรรมทูตไทย (TMS) ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการแห่งสมณองค์กรเพื่อการ สนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (National Director of the Pontifical Missionary Society - PMS) เป็นระยะเวลา 5 ปี กล่าวคือตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 ถึงปี ค.ศ. 2025   พันธกิจสําคัญของผู้อํานวยการ คือ การประสานงานระหว่าง สมณองค์กรเพื่อ การสนับสนุนงานแพร่ธรรม ณ นครรัฐวาติกัน และภารกิจการประกาศข่าวดีของแต่ละสังฆ มณฑลในประเทศไทย โดยเฉพาะการอบรมยุวธรรมทูต และโครงการต่างๆในการแพร่ธรรม รวมถึงการรวบรวมปัจจัยเพื่อพันธกิจการประกาศพระวรสาร