ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2017ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2017
   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2017 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ และแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลฯ ร่วมกันจัดงานชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาคาร น.ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม
::: อ่านเพิ่มเติม/ชมประมวลภาพ ::::