อบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูต แขวงปราจีนบุรีอบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูต แขวงปราจีนบุรี
               วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2015 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต แผนกงานธรรมทูต สังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมกับพระสงฆ์เจ้าอาวาสแขวงปราจีนบุรี ร่วมจัดอบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตให้ก้ับเด็กๆ ที่เรียนคำสอนในภาคฤดูร้อน เพื่อปลุกจิตตารมณ์ให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจถึงในการเป็นธรรมทูตน้อยๆ โดยใช้ขบวนการของยุวธรรมทูต เน้นให้เด็กได้รู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นใครมีหน้าที่บทบาทในการเป็นคริสตชนอย่างไร

อีกทั้งยังเน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จักในการฟังพระวาจา เจริญชีวิตโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง แสวงหาพระวาจามาเป็นชีวิตของตัวเอง และ นำพระวาจามาประยุกต์ใช้กับชีวิตกลุ่ม ให้มีชีวิตชีวา สำหรับเด็กที่เข้าร่วมรับการอบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตแขวงปราจีนบุรีในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 78 คน และครูที่พาเด้กมารับการอบรมฯ จำนวน 9 คน รวม 87 คน
ทางแผนกงานขอขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาสแขวงปราจีนบุรีทุกท่าน มาสเตอร์เณร คุณครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านด้วย