hc_chan2015_20aprอบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูต แขวงหัวไผ่
             วันจันทร์ที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2015 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต แผนกงานธรรมทูต สังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมกับพระสงฆ์เจ้าอาวาสแขวงหัวไผ่ ร่วมจัดอบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตให้กับเด็กๆ ที่เรียนคำสอนในภาคฤดูร้อน เพื่อปลุกจิตตารมณ์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจถึงในการเป็นธรรมทูตน้อยๆ โดยใช้ขบวนการของยุวธรรมทูต เน้นให้เด็กได้รู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นใครมีหน้าที่บทบาทในการเป็นคริสตชนอย่างไร

อีกทั้งยังเน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จักในการฟังพระวาจา เจริญชีวิตโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง แสวงหาพระวาจามาเป็นชีวิตของตัวเอง และ นำพระวาจามาประยุกต์ใช้กับชีวิตกลุ่ม ให้มีชีวิตชีวา สำหรับเด็กที่เข้าร่วมรับการอบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตแขวงหัวไผ่ในครั้งนี้ มีเด็กเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 56 คน ซิสเตอร์ 2 ท่าน ครูที่พาเด้กมารับการอบรมฯ จำนวน 5 คน มาสเตอร์เณรใหญ่ 2 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน ทางแผนกงานขอขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาสแขวงหัวไผ่ ทุกท่าน มาสเตอร์เณร คุณครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านด้วย