อบรมยุวธรรมทูตสังมณฑลราชบุรี
อบรมยุวธรรมทูตสังมณฑลราชบุรี

        แผนกงานยุวธรรมทูต ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดการอบรมยุวธรรมทูต ระดับชั้น ป.3- ป.6 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2013 หัวข้อ "12 อัครสาวก  แบบอย่างแห่งความเชื่อ" ณ บ้านสวนพระหฤทัย อ.ดำเนินสดวก จ.ราชบุรี  มีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรม 112 คน และคุณครู 23 คน  มีคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชรและทีมงานเป็นวิทยากร

        การอบรมยุวธรรมทูตในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตให้กับรรดาเด็ก ๆ โดยได้กำหนดหัวข้อ "12 อัครสาวก  แบบอย่างแห่งความเชื่อ"  สอดคล้องกับปีแห่งความเชื่อ    เด็ก ๆ ได้รู้จักอัครสาวกของพระเยซูเจ้า ทั้ง 12 คน และเรียนรู้ชีวิตการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า  แบบอย่างความเชื่อ  การเป็นผู้แพร่ธรรมจากชีวิตที่เป็นแบบอย่างของอัครสาวก

       การฝึกอบรมแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก คือ 1.คำสอนธรรมทูต 2.ชีวิตจิตธรรมทูต 3.ธรรมทูตรับใช้ 4.ธรรมทูตสัมพันธ์  เพื่อให้เด็ก ๆ ได้  รู้จัก  รัก เลียนแบบพระเยซูเจ้า  และสามารถชวนเพื่อน ๆ ให้มารู้จักพระเยซูเจ้าด้วยการเป็นตัวอย่าง  ช่วยเหลือ  คิดถึงเพื่อน ๆ ที่ลำบาก 

      นอกจากการอบรมแล้วยังมีกิจกรรมเสริมความรู้  กิจศรัทธา  การประชุมกลุ่ม  ระดมความคิดของเด็ก ๆ และอื่น ๆ ซึ่งเด็ก ๆ ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีคุณครูประจำกลุ่มที่คอยช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา

      ปิดการอบรมด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ  โดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม ประเทศไทย  เป็นประธาน

      ขอขอบคุณ  คุณพ่อเจ้าวัด  ผู้บริหารโรงเรียน  และบรรดาคุณครูที่ได้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ มาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างผู้แพร่ธรรมน้อย  และเพิ่มพูนความเชื่อในตัวเด็ก ๆ ให้เข้มแข็งเพื่อเติบโตเป็นคริสตชน  เป็นกำลังสำคัญของพระศาสนจักรต่อไป  ขอพระเจ้าประทานพรสำหรับทุกท่านที่มีส่วนในกิจกรรมครั้งนี้