โครงการประชาสัมพันธ์ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี โครงการประชาสัมพันธ์ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี
          ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี ฝ่ายงานยุวธรรมทูต ขอขอบคุณผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนในเครือคาทอลิกภายในสังฆมณฑลราชบุรีทุกท่าน ที่ได้ตอบรับโครงการประชาสัมพันธ์สมณองค์กรยุวธรรมทูตในโรงเรียน ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2013

ทำให้บรรดาเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงจิตตารมณ์ของการประกาศข่าวดี ดังเช่น บรรดาอัครสาวกสิบสองคน คือรากฐานแห่งความเชื่อ ของยุวธรรมทูต อีกทั้งเชิญชวนให้ร่วมกันช่วยเหลือเพื่อน ๆ ของพวกเขาที่อยู่ในเขตพื้นที่การแพร่ธรรมพิเศษ คือ อ.สวนผึ้ง และ จ.กาญจนบุรี โดยร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อยารักษาโรค, เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์กีฬา