คู่มืออบรมยุวธรรมทูต ปี 2012

"อย่ากลัวที่จะเป็นนักบุญ"
Download ไฟล์ PDF 

            สำนักงานคณะกรรมการเพื่อการธรรมทูตได้จัดทำคู่มือการอบรมเด็กๆให้เป็นธรรมทูต โดยได้ใช้หัวข้อว่า “อย่ากลัว...ที่จะเป็นนักบุญ” ซึ่งเป็นคำขวัญของพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่สอง บทเรียนนี้ประกอบด้วย 12 บทเรียน เช่น อย่ากลัวที่จะทำหน้าที่ของตน อย่ากลัวที่จะนมัสการพระเจ้า อย่ากลัวที่จะเรียนรู้ อย่ากลัวที่จะพูดความจริง ฯลฯ

 

           ทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆของเราเป็นผู้กล้าที่จะแสดงตนว่าเป็นคริสตชน และกล้าที่จะกระทำความดีตามแบบอย่างของบุคคลต่างๆในพระคัมภีร์ที่ได้นำเสนอในแต่ละบท

 

            คู่มือนี้เหมาะสำหรับใช้เพื่อการฝึกอบรมเด็กๆของเราให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้แพร่ธรรม ครูคำสอนสามารถนำไปใช้เพื่อเสริมการเรียนคำสอน ครูฝ่ายจิตตาภิบาลสามารถเลือกนำไปใช้ในการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเด็กๆได้ สนใจติดต่อ prapavir@hotmail.com