ชุมนุมยุวธรรมทูต อุดรธานีชุมนุมยุวธรรมทูต อุดรธานี
          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2014 ที่ผ่านมา   แผนกยุวธรรมทูต ร่วมกับศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี จัดงานวันชุมนุมยุวธรรมทูต สังฆมณฑลอุดรธานีขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มารู้จักกัน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์แก่กันและกัน อีกทั้งยังได้ร่วมกันศึกษาแบบอย่างของความเชื่อของบรรดาอัครสาวกโดยเริ่มต้นจากการนำกิจกรรมของครูกาญจนา ศรีเชียงหวางเพื่อเตรียมเด็ก ๆ ให้เข้ากับบรรยากาศของการสวดภาวนาเพื่อเริ่มกิจกรรม โดยมีคุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน เป็นผู้นำภาวนาในครั้งนี้ 

หลังจากนั้น ครูกาญจนา ศรีเชียงหวาง ได้นำกิจกรรมเพื่อเข้าสู่เนื้อหา ทบทวนประวัติของอัครสาวก 12 องค์ของพระเยซูเจ้าแบบย่อ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทบทวนในสิ่งที่ศึกษามาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เมื่อได้ทบทวนเนื้อหาแล้ว จึงถึงเวลาสนุกสนานด้วยกิจกรรม แฟนฟันแท้อัครสาวก เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจ และสามารถจดจำในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปได้ ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ซึ่งมีเด็กมาร่วมกิจกรรมจากวัดและโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้

วัดสันตะมารีอา หาญใจ   13 คน
บ้านหนองขาม  อุดรธานี  12 คน
วัดนักบุญโรซาชาวลีมา คำสีดา  5 คน
วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง   16 คน
วัดพระมารดานิจานุเคราะห์ โพนสูงน้อย   6 คน
วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง  6 คน
โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  18 คน
วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู   16 คน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อุดรธานี   16 คน
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี  8 คน
รวม  116  คน   ซึ่งได้เกินที่เราได้คาดหมายไว้ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเสมอมา