สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงห่วงใย และให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ที่ประสบภัยน้ำท่วม  สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงห่วงใย และให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ที่ประสบภัยน้ำท่วม 
         พระอัครสังฆราชโจวานนี  ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แจ้งให้ทราบว่า สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16  ทรงทราบและห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย จึงทรงขอให้ สมณสภากอร์ อูนุม  ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ  ส่งความช่วยเหลือมายังสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  เป็นจำนวนเงิน 50,000 US 

 
         พร้อมกันนี้ พระคาร์ดินัลทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน  เลขาธิการนครรัฐวาติกัน ได้ส่งสาส์นของพระองค์มาถึงสภาพระสังฆราชฯ  ความว่า “สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 มีความรู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตและความเสียหายมากมายอันเกิดจากฝนที่ตกหนักในประเทศไทย พระองค์ทรงแสดงความเสียใจมายังบรรดาครอบครัวที่ได้รับความลำบากพร้อมกับคำภาวนาของพระองค์มายังผู้ที่สูญเสียทั้งหลาย  ขอมอบทุกๆ คนให้อยู่ในความรักและพระเมตตาของพระเจ้า พระสันตะปาปาทรงเฝ้าภาวนาวิงวอนเพื่อทุกๆ คนจากใจจริง ให้ได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าผู้ทรงความดีล้นเหลือ ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวอันแข็งแกร่งและความบรรเทาใจอันอบอุ่นเสมอ”