Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11208316
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3595
4160
17533
122306
11208316
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 18:05


มิสซาเพื่องานธรรมทูต

      บ้านเณรยอแซฟ สามพราน : วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2012 คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการ PMS ประเทศไทยได้ถวายมิสซาเพื่อการแพร่ธรรมร่วมกับคุณพ่อสหพล ตั้งถาวรและบรรดาสามเณรแห่งสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

            ในบทเทศฯคุณพ่อได้เล่าถึงประวัติของเปาลีน เยรีโกสตรี ฆราวาสสตรีชาวฝรั่งเศสผู้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มฆราวาสเพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมของบรรดามิชชันนารีที่ออกไปประกาศข่าวดียังประเทศทางตะวันออกเป็นต้นประเทศจีน ด้วยการรวมกลุ่มๆละ 10 คน สวดภาวนา การพลีกรรม และการบริจาคเงิน ซึ่งในปีนี้(ค.ศ.2012)เป็นปีที่ครบ 150 ปีแห่งมรณกรรมของท่าน

          จากความคิดริเริ่มของท่านก่อให้เกิดสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม PMG ในเวลาต่อมา และที่สุดได้มีความริเริ่มให้มีวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล(Mission Sunday) ในวันอาทิตย์รองสุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

          ในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลนี้ทุกวัดทั่วโลกจะร่วมใจกันภาวนาเพื่องานแพร่ธรรมและเก็บถุงทานบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรทั่วโลกโดยผ่านทางการบริหารจัดการของสมณองค์การสนับสนุนงาน PMS

           บ้านเณรยอแซฟ เป็นบ้านเณรของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ เป็นอธิการ และมีสามเณรทั้งสิ้น 138 คน เป็นเณรของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 80 คน เณรจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ 58 คน

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี