Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11208361
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3640
4160
17578
122351
11208361
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 18:14

คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรังซิสกับผู้รับผิดชอบ PMS
วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 ในโอกาสประชุมใหญ่ประจำปี 2014

พระคาร์ดินัล พระสังฆราช บรรดาพระสงฆ์ และพี่น้องชายหญิงที่เคารพทุกท่าน
ขอต้อนรับผู้อำนวยการ PMS และผู้ร่วมงานของกระทรวงการประกาศข่าวดีสู่ปวงชนทุกท่าน ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระคาร์ดินัล เฟรนันโด ฟีโลนี และทุกๆท่านที่ได้รับใช้งานธรรมทูตของพระศาสนจักรด้วยการนำข่าวดีไปสู่ ประชาชนทั่วทุกมุมโลก 


         ในสมณสาส์นชื่อ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (Evangelii gaudium) ข้าพเจ้าได้เชิญชวนผู้มีความเชื่อทุกคนให้มุ่งไปสู่การประกาศข่าวดี ในสมัยของเรานี้งานการประกาศข่าวดีแก่คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า(mission ad gentes) ยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนพื้นฐานของการทำงานของพระศาสนจักร ความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวดีไปให้ถึงเป้าหมาย ด้วยการเป็นประจักษ์พยานแห่งความศักดิ์สิทธิ์และการเป็นธรรมทูตผู้มีน้ำใจดี ช่วยทุกๆชุมชนให้สร้างสรรค์งานอภิบาลที่ต้องออกไปและทำให้งานอภิบาลมี ประสิทธิภาพ ด้วยการปฏิรูปโครงสร้างและการทำงาน การออกไปทำงานธรรมทูตเป็นกิจกรรมที่ต้องอยู่ในวิสัยทัศน์ของพระศาสนจักรทุก แห่ง (เทียบ EG 15)

               การประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้าในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นี้ เรียกร้องพระศาสนจักรให้ก้าวออกไปใช้ความสามารถที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมที่หลากหลายและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างของสังคม เพราะโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องฟื้นฟูพระศาสนจักรขึ้นใหม่ และเปลี่ยนแปลงโดยการรำพึงภาวนาและการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเยซูค ริสตเจ้า โดยอาศัยพลังกำลังจากพระจิต พระจิตของพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบ่อเกิดของการฟื้นฟู เพราะพระองค์ช่วยเหลือเราให้ค้นพบวิธีการใหม่ๆที่สร้างสรรค์ และมีรูปแบบที่หลากหลายในการประกาศข่าวดีสำหรับโลกปัจจุบัน พระจิตเจ้าทรงเป็นผู้ประทานพละกำลังในเส้นทางแห่งการประกาศข่าวดี และความชื่นชมยินดีแห่งการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้า ทั้งนี้เพื่อให้แสงสว่างของพระคริสต์ได้ส่องสว่างแก่บุคคลที่ยังไม่รู้หรือ ปฏิเสธพระองค์ สิ่งนี้เรียกร้องให้เรากล้าหาญในการ “ ออกไปยังทุกพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างแห่งพระวรสาร” (EG 20) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความอ่อนแอ บาป หรืออุปสรรคมากมายจะเกิดขึ้นในหนทางแห่งการเป็นประจักษ์พยานและการประกาศ ข่าวดี สิ่งเหล่านี้จะไม่ทำให้เราต้องถอยไปข้างหลัง ประสบการณ์ของการสนิทสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่กระตุ้นเรา ให้ทำงานต่อไปและให้ความชื่นชมยินดีในการประกาศพระองค์ให้กับมนุษย์ทุกคน

               พระศาสนจักรคือธรรมทูตโดยธรรมชาติของพระศาสนจักรเอง ได้สืบทอดการรับใช้ด้วยกิจการแห่งความรักให้กับทุกคนตามสิทธิพื้นฐานของ แต่ละบุคคล ความเป็นพี่เป็นน้องสากลและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีส่วนในธรรมชาติกับ ชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักรท่ามกลางโลกและอยู่เพื่อโลก การประกาศข่าวดี ซึ่งจะต้องไปถึงทุกคนนั้น โดยเริ่มต้นอย่างน้อยที่สุดกับคนยากจน บุคคลที่ต้องแบกภาระและความเครียดในชีวิต  ในการกระทำเช่นนี้พระศาสนจักรได้สานต่อพันธกิจของพระเยซูเจ้าเอง พระองค์ทรง “เสด็จมาเพื่อให้ชีวิต และทำให้ชีวิตนั้นสมบูรณ์”  พระศาสนจักรเป็นบุคคลแห่งความสุขแท้ (Beatitudes) เป็นบ้านของคนยากจนและคนที่มีความทุกข์ คนที่ถูกจำกัดและถูกเบียดเบียนข่มเหง บุคคลที่กระหายหาความถูกต้องเที่ยงธรรม ท่านได้รับการร้องขอให้ทำงานและเพียรพยายามเพื่อให้ชุมชนของพระศาสนจักร พร้อมที่จะต้อนรับคนยากจนด้วยความรักพิเศษ เปิดประตูของพระศาสจักรเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาพักพิงภายในได้

         สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) เป็นเครื่องมือพิเศษที่ดึงดูดความสนใจและการเอาใจใส่ดูแลงานประกาศข่าวดีสู่ นานาชาติ ( mission ad gentes) ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับการดลใจและผู้ให้การอบรมใน เรื่องสำนึกแห่งการเป็นธรรมทูตให้กับพระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆ เป็นผู้ส่งเสริมความร่วมรับผิดชอบในงานประกาศข่าวดี ให้รักษาความขยันหมั่นเพียรนี้ไว้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับพระสงฆ์ ผู้ถวายตนและฆราวาสผู้ที่มีความรักต่อพระคริสต์ พวกท่านเป็นตราสัญลักษณ์ของพระอาณาจักรของพระเจ้าและผู้ที่เตรียมพร้อมที่จะ ก้าวออกไปประกาศข่าวดีของพระเจ้า

          ข้าพเจ้าขอขอบคุณ สำหรับการทำงานรับใช้ที่ทรงคุณค่าของพวกท่าน ท่านได้อุทิศตนในการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อให้ความรักและแสงสว่าง ของพระคริสต์ไปถึงทั่วทุกมุมโลก ขอให้พระแม่มารีย์  มารดาแห่งพระวรสารที่มีชีวิต ร่วมทางกับพวกท่านในการประกาศข่าวดีของพระเจ้า
ขออวยพรท่านและผู้ร่วมงานของท่านทุกคน ขอบคุณ
พระสันตะปาปาฟรังซิส

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี