วันรณรงค์ถุงทานเพื่อการประกาศข่าวดี

           ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชน ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานแพร่ธรรมของ TMS คณะธรรมทูตไทย ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 ตามที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดให้วันอาทิตย์แรกในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ถุงทานเพื่อการประกาศข่าวดี ของคณะธรรมทูตไทย


        คณะธรรมทูตไทย จัดตั้งและดำเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มพระสงฆ์จากสังฆมณฑลต่าง ๆ ของไทย ที่อุทิศชีวิตเพื่อทำงานประกาศข่าวดี แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า จนถึงวันนี้เป็นเวลา 28 ปีแล้ว

         ปัจจุบันมี "คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน" Adriano Pelosin เป็นอธิการเจ้าคณะ  มีสมาชิกที่ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต 19 คน  สมาชิกผู้ร่วมงานที่เป็นพระสงฆ์และซิสเตอร์ 11 ท่าน   สามเณรและผู้สนใจ 21 คน  โดยทำงานแพร่ธรรมในสังฆมณฑลเชียงใหม่  กัมพูชา   ลาว   และล่าสุดเพิ่งเปิดสนามงานใหม่ที่ประเทศไต้หวัน