Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11207653
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2932
4160
16870
121643
11207653
Your IP: 3.229.142.91
2021-10-20 16:07

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี ผู้อํานวยการแห่งสมณองค์กรเพื่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย
::: หนังสือแต่งตั้ง ::::

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี
ผู้อํานวยการสมณองค์กรเพื่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย

    สมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ได้ แต่งตั้ง คุณพ่อเปาโลไตรรงค์ มุลตรี พระสงฆ์แห่งสังฆมณฑลราชบุรี และสมาชิกสังกัดใน คณะธรรมทูตไทย (TMS) ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการแห่งสมณองค์กรเพื่อการ สนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (National Director of the Pontifical Missionary Society - PMS) เป็นระยะเวลา 5 ปี กล่าวคือตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 ถึงปี ค.ศ. 2025   พันธกิจสําคัญของผู้อํานวยการ คือ การประสานงานระหว่าง สมณองค์กรเพื่อ การสนับสนุนงานแพร่ธรรม ณ นครรัฐวาติกัน และภารกิจการประกาศข่าวดีของแต่ละสังฆ มณฑลในประเทศไทย โดยเฉพาะการอบรมยุวธรรมทูต และโครงการต่างๆในการแพร่ธรรม รวมถึงการรวบรวมปัจจัยเพื่อพันธกิจการประกาศพระวรสาร

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี