สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก
(Pontifical Society of St.Peter Apostle) (Statute 11)
สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวกจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

       ก. เพื่อใช้เครื่องมือฝ่ายจิต โดยเฉพาะการสวดภาวนาและการทำพลีกรรม เพื่อวอนขอ “เจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์” (มธ 9:37)

       ข. เพื่อทำให้คริสตชนตระหนักถึงความต้องการในการเพิ่มขึ้นของกระแสเรียก และเห็นถึงความสำคัญของการอบรมพระสงฆ์พื้นเมืองในพระศาสนจักรต่างๆในดินแดนมิสซัง เพื่อว่าในภายหน้าเขาจะได้ส่งไปเพื่อร่วมงานกับพระศาสนจักรอื่นๆที่ยังเยาว์

       ค. เพื่อให้เงินช่วยเหลือ เพื่อให้มีพระสงฆ์เพิ่มมากขึ้นในพระศาสนจักรต่างๆในดินแดนมิสซัง การใช้เงินกองทุนเพื่อจัดตั้งเป็นทุนเล่าเรียน จ่ายเงินบำนาญ ค่าธรรมเนียมและเงินบริจาคอื่นๆ เพื่อให้สามารถสร้างและพัฒนาบรรดาสามเณร ทั้งเณรใหญ่ กลางและเล็ก ทั้งในระดับสังฆมณฑลและระหว่างสังฆมณฑล

       ง. เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการอบรมแก่บรรดาผู้สมัครเข้าคณะนักบวชทั้งชายและหญิงที่อยู่ในดินแดนมิสซัง