ค่ายยุวธรรมทูต "ผู้นำสารแห่งฟาติมา"
ค่ายยุวธรรมทูต "ผู้นำสารแห่งฟาติมา"
    สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดค่ายยุวธรรมทูต "ผู้นำสารแห่งฟาติมา" ระหว่างวันที่  9-12 ตุลาคม 2017 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์ธานี โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ม.3
  เข้าร่วม โดยได้รับความร่วมมือจากบรรดาพระสงฆ์  นักบวช  และผู้ร่วมงานในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  รวมถึงบรรดาครูและผู้ประสานงานยุวธรรมทูตของแต่ละโรงเรียนร่วมจัดกิจกรรม


 วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อ  พระเยซูคริสตเจ้า  มีชีวิตจิตที่เหมาะสมกับวัยของพวกเขา

- เพื่อสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตให้กับเด็กๆ  ให้พวกเขาสามารถประกาศความเชื่อของตนเองแก่ผู้อื่น  ได้อย่างเข้มแข็งและถูกต้อง

- เพื่อส่งเสริมเด็กๆ ให้มีความคิดที่เป็นสากล  มีทัศนคติที่กว้างไกล  มีใจกว้าง  ไม่ยึดติดเฉพาะตนเอง

- เพื่อจุดประกายไฟแห่งความรักที่มีต่อคนยากจน  คนที่ต้องทนทุกข์  ทรมาน  คนที่ถูกกดขี่ในรูปแบบต่างๆ

- เพื่อช่วยให้เด็กๆ  ได้ร่วมมือกันในงานธรรมทูตกับพระศาสนจักรสากล

:::: ชมภาพทั้งหมด ::::