"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

การสนับสนุนงานแพร่ธรรมของ PMS (พีเอ็มเอส)
PMS ให้การสนับสนุนพระศาสนจักรที่ยังไม่เข้มแข็ง ในด้านการอบรมพระสงฆ์ สามเณร เด็กๆ และกิจการงานแพร่ธรรมของสังฆมณฑลต่างๆจากทั่วโลก
ถาม -  เงินถุงทานในวันแพร่ธรรมสากล วันกระแสเรียก และวันยุวธรรมทูตของทุกปี นำไปไว้ที่ไหนและนำไปใช้อย่างไร
ตอบ - เงินถุงทานที่บรรดาสัตบุรุษร่วมใจกันใส่ถุงทาน ใส่ซอง หรือบริจาคกับพระสงฆ์ในวันดังกล่าวนั้น สำหรับประเทศไทยแล้วเงินในส่วนนี้จะถูกนำส่งไปยังสำนักงบประมาณสภาพระสังฆราช จากนั้นผู้อำนวยการสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตสำนัก(PMS)จะจัดส่งไปยังสำนักงานใหญ่ที่กรุงโรมโดยผ่านทางสมณทูตประจำประเทศไทย เงินบริจาคทั้งหมดจะไปรวมกันที่นั้นซึ่งเรียกว่าเป็น Universal Solidarity Fund (กองทุนสากลแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

(2) สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก (The St. Peter the Apostle Pontifical Mission Society)
              สมณองค์กรนี้ให้การสนับสนุนกิจการของบ้านเณร โดยในปีนี้ได้ให้การสนับสนุนบ้านเณร 837 แห่ง ประกอบด้วยบ้านเณรเล็ก 461 แห่งและบ้านเณรใหญ่ 376 แห่ง บางแห่งขึ้นอยู่กับกระทรวงประกาศพระวสารสู่ปวงชน บางแห่งไม่ใช่ จำนวนเณรที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด 77,715 คน เป็นสามเณรเล็ก 51,592 คนและเณรใหญ่ 26,123 คน ส่วนจำนวนเงินที่ได้จัดสรรมีดังต่อไปนี้ บ้านเณรเล็ก  $6,427,490; บ้านเณรใหญ่และบ้านเณรกลาง $15,913,601 เงินสนับสนุนในโครงการพิเศษจำนวน $6,504,005.98. นอกจากนั้นยังให้การสนับสนุนผู้ฝึกหัดชาย $836,760 และผู้ฝึกหัดหญิง $1,432,990 ที่อยู่ดินแดนธรรมทูตต่างๆ


(3) สมณองค์กรยุวธรรมทูต(The Pontifical Society of the Holy Childhood, or the Holy Childhood Association)
             เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนเด็กๆให้เป็นผู้แพร่ธรรม โครงการต่างๆที่ขอเงินสนับสนุนจากสมณองค์กรยุวธรรมทูต อาทิเช่น การให้การศึกษาเรื่องศาสนา อาหารและยา เสื้อผ้าและอุปกรณ์การศึกษา การสร้างห้องสำหรับการสอนคำสอน การช่วยเหลือเด็กยากจน ฯลฯ ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาโครงการต่างๆที่ร้องขอและได้จัดสรรใหกับสังฆมณฑลต่างๆทั่วโลกเป็นจำนวนเงิน $18,015,600.70 (เป็นเงินสนับสนุนปรกติ $3,696,000 และเงินสนับสนุนในโครงการพิเศษ $14,206,100), การสนับสนุนแยกเป็นทวีปต่างๆดังนี้อาฟริกา $10,782,300; อเมริกา $933,100; เอเชีย $5,820,800; ยุโรป $118,900; โอเชียเนีย $247,000. นอกจานั้นยังได้ให้การสนับสนุนสำนักงานระดับชาติของประเทศต่างๆเป็นเงินทั้งสิ้น $113,500.70

             ในโครงการต่างๆนั้น เป็นโครงการเพื่อการอภิบาลเด็กๆจำนวน 462 โครงการ โครงการให้การอบรม/ปลุกจิตสำนึกธรรมทูตในวัยเด็ก 45 โครงการ ให้ทุนการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 96 โครงการ ให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียน 989 โครงการ การสอนศาสนา/คำสอน 254 โครงการ คุ้มครองชีวิต/สุขภาพอนามัย 779 โครงการ


(4) สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตพระสงฆ์และนักบวช(The Pontifical Missionary Union)
              พระสันตะปาเปาโลที่ 6 ได้ให้คำนิยามสมณองค์กรนี้ว่าเป็น “จิตวิญญาณของสมณองค์กรอื่นๆ” สมณองค์กรนี้จึงไม่มีการสนับสนุนเรื่องการเงิน แต่มีจุดประสงค์เพื่อ (1) ส่งเสริมจิตสำนึกงานธรรมทูตให้แก่สามเณร พระสงฆ์และนักบวช (2) ปลุกจิตสำนึกผู้นำพระศาสนจักรทุกองค์กรให้มีจิตสำนึกในงานธรรมทูต(RM 84)  (3) สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่คริสตชน เพื่อ “เขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์ โลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา”(ยน.17:23). (4) ช่วยพระศาสนจักรในทุกระดับให้พร้อมสำหรับงานแพร่ธรรม
(PMS คือ สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตสำนัก : ข้อมูลจาก Agenzia Fides, Roma. 21/10/2010)

 


ถาม – มีการจัดสรรเงินกันอย่างไร
ตอบ – ก่อนการประชุมสามัญประจำปี ปรกติในเดือนพฤษภาคม ประธานสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก PMS พร้อมกับเลขาธิการของสมณองค์กรทั้งสี่ จะประชุมกันเพื่อพิจารณาโครงการที่สังฆมณฑลต่างๆทั่วโลกได้เขียนขอมายัง PMS เช่น ขอทุนสำหรับการสร้างวัดใหม่ การสร้างศูนย์อภิบาล การให้การอบรมสามเณรและครูคำสอน การให้การศึกษา สุขภาพและกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็ก ฯลฯ จากนั้นในระหว่างการประชุมใหญ่ เลขาธิการของแต่ละองค์กรจะนำเสนอสถานะการเงิน และการใช้จ่ายให้ที่ประชุมได้เพื่อให้ซักถามและลงมติรับรอง


ถาม – มีโครงการให้พิจารณามากมาย แล้วจะมีเงินเพียงพอสำหรับทุกโครงการหรือไม่
ตอบ – แน่นอน มีโครงการขอทุนจำนวนเป็นร้อยเป็นพันโครงการ คณะกรรมการพยายามหาหลักเกณฑ์เพื่อที่จะจัดสรรเงินสนับสนุนให้เป็นไปอย่างเสมอภาคและยุติธรรม แต่อย่างที่ทราบดีว่า “กองทุนสากลแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” นี้มีไม่มากพอที่จะจัดสรรให้ทุกโครงการที่แต่ละสังฆมณฑลหรือประเทศได้ เป็นต้นในปีนี้มียอดรวมลดลงถึง 6 ล้านยูโร ดังนั้นหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือประเทศใดที่เข้มแข็ง พอที่จะช่วยตนเองได้ก็จะได้รับน้อยหน่อย ประเทศใดที่ยังลำบากอยู่ก็จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับมากกว่า มีบางประเทศที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากกองกลางเลย แต่กลับเป็นผู้บริจาคหรือเป็นผู้ให้อย่างเดียว ในเอเชียของเราก็มีญี่ปุ่นกับเกาหลี แต่ในปีนี้ญี่ปุ่นงดการบริจาคให้กองกลาง เพราะประเทศของเขาเกิดภัยพิบัติ ประเทศที่เป็นผู้บริจาครายใหญ่และสม่ำเสมอได้แก่ เยอรมัน อเมริกา อังกฤษ เบลเยียม แคนาดา ออสเตรเลีย


ถาม - แต่ละสมณองค์กรได้จัดสรรเงินสนับสนุนในด้านใดและเป็นจำนวนเงินเท่าไร
(1) สมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ(The Pontifical Mission Society for the Propagation of the Faith)
              สมณองค์กรนี้ได้รับการร้องขอการสนับสนุนงานแพร่ธรรมจากทั่วโลกนับเป็นพันโครงการ ซึ่งสมณองค์กรฯจะรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมครูคำสอน การก่อสร้างและการซ่อมแซมวัด โรงสวด และอารามต่างๆ นอกจากนั้นยังช่วยเหลือกิจการต่างๆของสังฆมณฑล ช่วยเหลือกิจการงานด้านอภิบาลของคณะนักบวช ฯลฯ ในปี ค.ศ.2011 นี้ ที่ประชุมใหญ่ PMS ได้พิจารณาโครงการที่ส่งมาจากสังฆมณฑลต่างๆทั่วโลก และได้จัดสรรเงินสนับสนุนไปให้กับทวีปต่างดังนี้
1. อาฟริกา – เงินช่วยเหลือปรกติ $17,236,000; ครูคำสอน $7,169,900; สื่อมวลชน(SIGNIS) $859,500; เงินช่วยเหลือในโครงการพิเศษ $24,228,000
2. อเมริกา – เงินช่วยเหลือปรกติ $2,020,000; ครูคำสอน $659,000; สื่อมวลชน(SIGNIS) $195,000; เงินช่วยเหลือในโครงการพิเศษ $1,032,400
3.  เอเชีย  - เงินช่วยเหลือปรกติ $10,774,500; ครูคำสอน $4,071,800; สื่อมวลชน(SIGNIS) $732,000; เงินช่วยเหลือในโครงการพิเศษ $10,182,900
4. ยุโรป – เงินช่วยเหลือปรกติ $1,184,200; ครูคำสอน $16,000; เงินช่วยเหลือในโครงการพิเศษ $143,000
5. โอเชียเนีย – เงินช่วยเหลือปรกติ $1,478,000; ครูคำสอน $406,000; สื่อมวลชน(SIGNIS) $334,000; เงินช่วยเหลือในโครงการพิเศษ $595,500

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11820941
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4574
5757
20089
152518
11820941
Your IP: 54.224.133.198
2022-01-25 11:53