"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

การประชุมของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูตการประชุมของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต
                     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2016 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2015) โดยมีผู้รับผิดชอบงานธรรมทูตของแต่ละสังฆมณฑลเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คน

ประกอบด้วย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เลขาธิการฯ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตรอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่ออัตติลิโอ เด บัสติสตี สังฆมณฑลเชียงใหม่ คุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คุณพ่อเฟอร์มิน  รีอาโน สังฆมณฑลอุดรธานี คุณพ่อเสกสรร สมศรี สังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี สังฆมณฑลนครราชสีมา คุณพ่อไพโรจน์ เกตุรัตน์ สังฆมณฑลนครสวรรค์ คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ คณะธรรมทูตไทย คุณจตุพล แก้วมีศรี สังฆมณฑลจันทบุรี คุณเชษฐ์สุดา กิจเต่ง สังฆมณฑลราชบุรี คุณสุชาดา จิตรบรรจง สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และคุณประภา วีระศิลป์ เลขานุการ

                     งานโดยภาพรวมแต่ละสังฆมณฑล ประกอบด้วย การปลุกจิตสำนึกให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานแพร่ธรรมโดยการประชาสัมพันธ์ให้กับคณะสงฆ์ในโอกาสเข้าเงียบประจำเดือน การจัดวันแพร่ธรรมสากลในเดือนตุลาคม การจัดงานยุวธรรมทูต การภาวนาเพื่อการแพร่ธรรมทูตทั้งสำหรับประเทศไทยและประเทศต่างๆในอาเซียน  การจัดทำโปสเตอร์และสาสน์วันแพร่ธรรมสากลของพระสันตะปาปา การรณรงค์เพื่อการถวายเงินในวันแพร่ธรรมสากลและวันยุวธรรมทูตสากล การจัดการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวดี(PMG) หรือฆราวาสแพร่ธรรม การส่งเสริมและร่วมงานด้านศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสจักรสัมพันธ์ การจัดอบรมจิตตามรมณ์ธรรมทูตให้กับพระสงฆ์นักบวช (PRMP) การผลิตสื่อเพื่องานประกาศข่าวดี เช่น บัตรพระวาจา การจัดส่งพระวาจาทาง Line จัดพิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอน การออกไปสอนคำสอนในเขตพื้นที่ที่ห่างไกลและสถานสงเคราะห์คนพิการ การประสานงานกับฝ่ายการศึกษา ฝ่ายอภิบาล ฝ่ายสังคม และสื่อสารมวลชนในงานการประกาศข่าวดี  การจัดค่ายแสวงหา การจัดสัมมนาครูคาทอลิกในโรงเรียนรัฐบาล การปลุกจิตสำนึกงานแพร่ธรรมให้กับบรรดาสามเณร การจัดงานแห่ดาวในวันฉลองคริสต์มาส การสร้างหน่วยงานแพร่ธรรมเคลื่อนที่ (Mobile team) การทำความเข้าใจกับพระสงฆ์ในสังฆมณฑลเรื่องเงินรณรงค์เงินต่างๆของ PMS ให้มีความเข้าใจ และร่วมมือกัน ผลิตเพลงแพร่ธรรมภาษาอีสาน ร่วมมือกับฝ่ายสื่อมวลชน (SIGNIS) ในการเผยแพร่ข่าวดี ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ ดูแลธรรมทูตชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในสังฆมณฑล จัดการอบรมผู้นำชุมชนฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต อบจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) การสอนคำสอนตามบ้านโดยติดต่อกับคุณพ่อเจ้าวัด และเป็นการสอนคำสอนที่เน้นศาสนสัมพันธ์ ติดตามคริสตชนที่อยู่ห่างไกลจากวัด  

งานของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูตคือการรับผิดชอบงานแพร่ธรรมหรืองานการประกาศข่าวดีให้เป็นไปตามนโยบายของสภาพระสังฆราช โดยร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ส่งเสริม ประสานงาน มอบหมาย ติดตาม และประเมินผลงานธรรมทูตโดยจัดให้มีการประชุมในระดับชาติ ปีละ 2 ครั้ง


LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11820501
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4134
5757
19649
152078
11820501
Your IP: 54.224.133.198
2022-01-25 11:12