วันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี
      ตามที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้วันอาทิตย์แรก ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น "วันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี" ของ "คณะธรรมทูตไทย" ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

         จึงขอความกรุณาจากพี่น้องที่รักทุกท่าน ได้ร่วมบริจาคถุงทาน สำหรับกิจการของคณะธรรมทูตไทย ในพิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์นี้ ทุกรอบ ของวัดทุกแห่ง ทั่วประเทศไทย... เพื่อสนับสนุนงานประกาศข่าวดีของคณะฯ แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า จะได้บรรลุผลตามพระประสงค์ของพระเจ้า โดยอาศัยน้ำใจดีของพี่น้องคาทอลิกไทย

        อนึ่ง คณะธรรมทูตไทย ดำเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราชฯ เป็นคณะชีวิตแพร่ธรรมที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เพียงแห่งเดียวในปัจจุบัน... โดยในปี 2019 นี้ คณะฯ มีสมาชิกที่เป็นพระสงฆ์และสังฆานุกร 20 องค์ + ผู้ร่วมงานที่เป็นพระสงฆ์ 2 องค์ + ซิสเตอร์ 7 ท่าน + และสามเณรใหญ่ 9 ท่าน... ทำงานแพร่ธรรมในสังฆมณฑลเชียงรายของไทย + กัมพูชา + สปป.ลาว + และไต้หวัน

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและพันธกิจของคณะฯ ได้ผ่านทาง Facebook Page "TMS คณะธรรมทูตไทย"​ หรือเว็บไซต์ www.tms-1990.com