พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (ค.ศ.1669 - 2019)

Eucharistic Celebration on the Opening Inauguration of the
350th Anniversary of the Apostolic Vicariate of Siam Mission


พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี
สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ประธานในพิธี

Cardinal Fernando Filoni
Prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples
Main Celebrant

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 เวลา 9.00 น.
ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม