"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....

คำปราศรัยของพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี กับนักบวชชาย-หญิง สามเณรเณร และครูสอนคำสอน
คำปราศรัยของพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี

กับนักบวชชาย-หญิง สามเณร และครูคำสอน
สักการะสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน (กรุงเทพ)
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2019


:::: Download ::::

 

“ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต” (มธ. 28: 19)
คุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ นักบวชชายหญิง และครูคำสอนที่รักทั้งหลาย
    พ่อรู้สึกยินดีมากที่ได้มาปราศรัยกับพวกท่านในโอกาสอันน่าชื่นชมนี้ที่ท่านทำการฉลองครบ 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม (ค.ศ. 1669-2019)  เหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้กลายเป็นโอกาสดึที่จะดึงความสนใจของท่านให้คำนึงถึงพันธกิจในการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักรในประเทศอันเป็นที่รักของท่าน
    ขอให้พ่อเริ่มต้นด้วยพระวาจาของพระผู้ที่เสด็จกลับฟื้นพระชนม์ชีพ “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต"
    พระวาจาเหล่านี้ของพระคริสตเจ้าเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็น “พระบัญชาให้โปรดศีลล้างบาป” ของพระเยซูที่มอบไห้ไว้กับบรรดาอัครสาวก (มก. 16: 15-16; ลก. 24: 46-49; ยน. 20: 21-23) ก่อนพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์พระองค์ทรงมีพระบัญชาพิเศษให้พวกเขาทำการประกาศข่าวดีแห่งชีวิตสำหรับทุกคน ดังนั้นจึงเป็นความปรารถนาของพระผู้ไถ่ว่าพันธกิจนี้ควรดำเนินต่อไปในโลกนี้จนสิ้นพิภพ
    ในการติดตามพระยุคลบาทของพระเยซูคริสต์ ในการดำเนินพันธกิจการประกาศพระวรสารต่อไป พวกเขาเป็นธรรมทูตชุดแรก  อาศัยการเทศนาของพวกเขาการเผยแพร่พระวรสารจึงเริ่มขึ้น  ยุคสมัยอัครสาวกจึงกลายเป็นขั้นตอนสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพันธกิจ
    ธรรมทูตที่รู้จักกันมากที่สุดในยุคแรกของพระศาสนจักรคือเปาโลแห่งทาร์ซัส การที่เซาโลได้พบกับพระเยซูใกล้เมืองดามัสกัสเป็นจุดหันเหแห่งชีวิตของท่าน “เซาโล” นักเบียดเบียนพระศาสนจักรกลายเป็นเปาโลที่ปวารณาตนเป็นผู้ประกาศข่าวดี ท่านได้มอบการเทศน์พระวรสารกับชาวยิวให้กับคนอื่นในขณะที่ท่านอุทิศตนทำพันธกิจกับชาวโรมัน กรีก มาเชโดเนีย อิลลีเลี่ยน ฯลฯ  เปาโลเป็นธรรมทูตคนแรกและยังคงเป็นธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเจตนารมณ์ในการแพร่ธรรมของเขา กิจกรรมแพร่ธรรมมากมายของท่าน รวมถึงการจัดระเบียบพระศาสนจักรต่างๆ เพราะกิจกรรมมากมายของท่านในหมู่ชนที่เลียนแบบฉบับของอัครสาวก ท่านจึงได้รับสมญานามว่าเป็น “อัครสาวกของคนนอกศาสนา”
     จากมิติแห่งความเชื่อความปรารถนาเรื่องความร่วมมือในพันธกิจเกิดจากความจริงที่ว่าพระศาสนจักรในโลกโดยธรรมชาติแล้วต้องเปิดประตูสู่ประชากรทุกชาติทุกภาษา พระศาสนจักรจึงกลายเป็นธรรมทูต (Ad gentes, 2) ในการเลียนแบบอัครสาวกพระศาสนจักรมีหน้าที่ประกาศแผนการของพระเจ้าเพื่อความรอดของมนุษย์ทุกคน  เหตุผลที่ต้องทำงานธรรมทูตอยู่ที่น้ำพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงต้องการให้มนุษย์ทุกคนรอดและได้มารู้จักความจริง (1 ทธ. 2: 4)
    เราทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้ต่างก็มีกระแสเรียกร่วมกัน นั่นคือ ติดตามพระคริสตเจ้า ถึงแม้จะในวิถีชีวิต และวิธีแตกต่างกัน  เราทุกคนถูกเรียกให้เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า
    เราทุกคนในฐานะที่เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าถูกเรียกร้องให้ต้องมีความกล้าหาญเยี่ยงอัครสาวกโดยมีพื้นฐานในพระจิตเจ้าซึ่งเป็นผู้ผลักดันหลักของพันธกิจ
    พระบัญชาแห่งศีลล้างบาปของพระเยซูคริสต์มีความหมายพิเศษต่อท่านทุกคนที่รวมตัวกันอยู่ที่นี้  ท่านมีกระแสเรียกในการประกาศและสั่งสอนพระวรสาร นักบวชชายหญิง สามเณร และครูคำสอน ฆราวาสล้วนมีกระแสเรียกต้องประกาศพระเยซูคริสตเจ้า

สำหรับนักบวชชายหญิง
         ในฐานะผู้รับเจิมชายหญิงที่ขึ้นกับสถาบันต่างๆ ท่านมีบทบาทพิเศษในพันธกิจของพระศาสนจักร  สมาชิกสถาบันผู้ถวายตัวมีหน้าที่ต้องทำพันธกิจธรรมทูต เพราะนี่เกิดจากการถวายตัวของพวกท่าน (CIC, can. 573, §1) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชทุกคนจะต้องช่วยกันทำงานธรรมทูตด้วยการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานต่อชีวิตการถวายตัว การสวดภาวนา และการใช้โทษบาป (CIC, can. 673)
         ในฐานะนักบวชกระแสเรียกของพวกท่านมี 3 มิติด้วยกัน มิติของการถวายตัว ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และการทำพันธกิจ  ดังนั้นการถวายตัวของท่านจึงเกิดขึ้นเพื่อการทำพันธกิจ  ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสถาบันนักบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันธรรมทูต ท่านมี “หน้าที่พิเศษ” เพื่อทำงานการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ แล้วงานนี้เรียกร้องให้ต้องมีการเตรียมตัวอย่างเพียงพอสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันรวมถึงต้องเอาใจใส่ฟื้นฟูมิติด้านชีวิตจิต ด้านศีลธรรม และด้านสุขภาพของสมาชิกด้วย (Redemptoris mission, ข้อ 66)
          ท่านเป็นความสำคัญส่วนหนึ่งของชุมชนพระศาสนจักรในประเทศไทย  สถาบันนักบวชทุกแห่งมีอยู่เพื่อพระศาสนจักรและต้องทำให้ตนเองมั่งคั่งด้วยพระพรพิเศษที่เด่นชัดตามเป้าหมายและพันธกิจพิเศษ
          สมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชนที่รับผิดชอบเขตศาสนปกครองมิสซังและการประสานงานธรรมทูตทั่วโลกถือโอกาสนี้ขอบคุณพวกท่านทั้งนักบวชชายและหญิงที่ทำการประกาศพระวรสารด้วยวิธีต่างๆในประเทศนี้

สำหรับสามเณร
    บรรดาเณรที่รัก  พระเจ้าได้มอบของขวัญกระแสเรียกในดวงใจของเธอ และในส่วนของเธอ เธอก็มอบตนเองด้วยใจกว้างเพื่อรับใช้พระเจ้าและพระศาสนจักร
    เธอเลือกกระแสเรียกที่จะเป็นบาดหลวง  ไม่มีคำพูดใดที่ดีไปกว่าคำพูดของนักบุญยอห์น มารี เวียนเนย์  สมณะองค์อุปถัมภ์เจ้าอาวาส  ท่านมองฐานะสมณะว่าเป็นความรักแห่งดวงใจของพระเยซู  นี่แสดงให้เห็นถึงความสูงส่งแห่งศีลบวชและหมายถึงความสนิทใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์  สมณะทำพันธกิจของพระเยซูและกระทำการในพระนามของพระคริสตเจ้า – in persona Christi (CIC, can. 1008)  การแสดง “ในพระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้า” บ่งให้เห็นถึงความเป็นคนเดียวกันกับพระคริสตเจ้า บาดหลวงเป็นพระคริสตเจ้าอีกองค์หนึ่ง – alter Christus มิตรภาพพิเศษนี้หรือความเป็นคนเดียวกับพระเยซูคริสต์ควรเป็นความคิดที่ต้องเอาไปไตร่ตรองช่วงที่เรียนอยู่ในบ้านเณร
    ประการแรก ทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องของความเป็นบาดหลวงเป็นเงื่อนไขที่จำเป็น การเป็นสมณะหมายถึงการรับใช้พระศาสนจักรและมนุษย์ ไม่ใช่เป็นกระแสเรียกส่วนตัวของปัจเจกชนใด และก็ไม่ใช่สถานภาพ หรือเป็นอาสาสมัครรับใช้ แล้วก็ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมตนเอง การเป็นสมณะ หรือบาดหลวงเป็นการรับใช้พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรจนตลอดชีวิต
    พ่อขอฉวยโอกาสนี้มอบกำลังใจให้ทุกคนในการอบรมในบ้านเณร วันหนึ่งพวกเธอจะเดินไปตามรอยพระบาทของพระเยซูผู้เป็นนายชุมพาบาลที่ดี  ในฐานะที่ยังเป็นนักเรียนเธอถูกเรียกร้องให้ชื่นชอบคุณค่าชีวิตจิต มิติจิตวิญญาณและการอภิบาล และวุฒิภาวะในความเป็นมนุษย์
    ดังนั้นในฐานะที่เป็นสามเณรเธอต้องได้รับการอบรมที่เพียงพอซึ่งรวมถึงพื้นฐานฝ่ายจิตวิญญาณ ฝ่ายจริยธรรม และปัญญาที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย  ที่สำคัญก็คือหากปราศจากการอบรมชีวิตจิตที่เพียงพอ การเป็นบาดหลวงของเธอในไม่ช้าก็จะเกิดวิกฤต  การได้รับการศึกษาและการเตรียมตัวเป็นอย่างดีเพื่องานแพร่ธรรมเป็นส่วนหนึ่งแห่งกระแสเรียกของเธอในฐานะที่ยังเป็นเณรซึ่งจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและมนุษย์ในอนาคต  อนาคตของพระศาสนจักรในประเทศไทยขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการอบรมที่เธอได้รับในช่วงที่ยังอยู่ในบ้านเณร
    ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องพยายามเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติงานธรรมทูตของพระศาสนจักรโดยระลึกเสมอว่าพระศาสนจักรได้รับพันธกิจเดียวกันกับพระคริสตเจ้าเพื่อประกาศพระเยซูให้กับมนุษย์  ในฐานะที่จะเป็นสมณะ หรือบาดหลวงในอนาคตเธอควรตระหนักถึงหน้าที่นี้แล้วพยายามมีบทบาทในกิจกรรมธรรมทูต
    ในช่วงที่ยังอยู่ในบ้านเณรเธอมีโอกาสมากมายที่จะพบกับฆราวาสในเขตมิสซังหรือวัดต่างๆ เธอย่อมรู้ดีว่าพวกเขาชื่นชมและรักเธอในการที่เธอเลือกที่จะเป็นบาดหลวง  พวกเขาจะให้ความเคารพและความรักต่อเธอทุกครั้งที่เธอสัมผัสกับพวกเขา  ทัศนคติ ความรักและคำภาวนาของฆราวาสควรเป็นกำลังใจให้เธอในการไตร่ตรองกระแสเรียก

สำหรับครูคำสอน
    ในบรรดาฆราวาสที่กลายเป็นผู้ประกาศข่าวดี ครูสอนคำสอนเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งที่มีเกียรติ  ท่านเป็นผู้รับใช้พระวาจาของพระเจ้า ไม่ใช่แต่ตัวท่านเท่านั้นแต่เป็นครอบครัวของท่านด้วย  อาศัยพลังแห่งเจตนารมณ์แห่งอัครสาวกพวกเขาทำพันธกิจพิเศษและสำคัญที่สุดในการเผยแผ่ความเชื่อโดยอาศัยความพยายามของพวกเขา  ครูคำสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นประจักษ์พยานตรง และเป็นผู้แพร่ธรรมที่ไม่อาจหาผู้อื่นมาแทนได้ในเขตมิสซังของเรา (Redemptoris missio, n. 73)
    ครูคำสอนในเขตมิสซังกอปรด้วยคุณสมบัติ 4 ประการ:  กระแสเรียกจากพระจิต พันธกิจของพระศาสนจักร การร่วมมือกับพระบัญชาของผู้นำพระศาสนจักร หรือบิช็อป และการเชื่อมโยงกับการเผยแพร่ความเชื่อหรือกิจกรรมธรรมทูต  ดังนั้นครูคำสอนจึงได้รับกระแสเรียกจากพระจิต และการเป็นครูคำสอนหมายถึงพระพรพิเศษซึ่งได้รับการยอมรับจากพระศาสนจักร (Guide for Catechists, 2)
    พ่อเข้าใจความจริงว่าพวกท่านทุกคนดำเนินชีวิตและทำงานในสถานการณ์ที่แตกต่างและยากลำบากและท่านประสบกับปัญหามากมายในงานแพร่ธรรม ทว่าท่านก็ยังมุ่งมั่นต่อไปเพราะความรักปราศจากเงื่อนไขที่ท่านมีต่อพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่กู้มนุษยชาติ  ช่างน่าชื่นใจที่ทราบถึงผลงานของพวกท่านที่ทำการเผยแผ่ความเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามจุดมิสซังต่างๆโดยร่วมมือกับบาดหลวงผู้อภิบาล  ขอพระเจ้าอวยพรท่านและครอบครัวของท่าน  
มิติการอภิบาลในภาคพื้นเอเชีย
    ท่านดำเนินชีวิตและทำงานในทวีปเอเชียที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งต้องการงานธรรมทูตของพระศาสนจักรมากกว่าที่อื่น  เอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายมากที่สุดในโลกและเป็นที่อาศัยของเกือบสองในสามของผู้คนทั้งหมดในโลก
    ภาพที่น่าทึ่งที่สุดของทวีปนี้คือความหลากหลายของประชากรซึ่งเป็นทายาทของวัฒนธรรมศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่โบราณ  นอกจากนี้แล้วเอเชียยังเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาใหญ่ๆ เช่น ยูดาย คริสต์ อิสลาม และฮินดู  นอกนั้นยังเป็นแหล่งกำเนิดของธรรมเนียมประเพณีจิตวิญญาณด้วย เช่น พุทธ เต๋า ขงจื๊อ ซิกส์ ชินโต โซโลอาสตริอานิส และเจน (Zoroastrianism, Jainism) เป็นต้น  แล้วยังมีผู้คนอีกนับล้านที่นับถือบรรพบุรุษหรือธรรมเนียมเผ่า หรือกลุ่มชาติพันธุ์
    ด้วยว่าคริสตศาสนาเป็นศาสนาที่เผยแพร่กันน้อยที่สุดในทวีป  เอเชียเป็นภูมิภาคหนึ่งของโลกที่อุดมด้วยวัฒนธรรมและศาสนาแต่มีประชากรกว่า 85% ที่ไม่ได้รับศีลล้างบาป เอเชียเป็นทวีปของงานธรรมทูตที่มีความสำคัญมากที่สุด  พระศาสนจักรสากลขอความร่วมมือจากท่านเพื่องานธรรมทูตในทวีปที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้
    เราจำเป็นต้องไตร่ตรองพันธกิจของเราในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปในเอเชียว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นพันธกิจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมและศาสนานอกเหนือไปจากความจริงทางโลกที่เกี่ยวกับครอบครัวและการทำงาน เมื่อการเป็นประจักษ์พยานต่อความเชื่อของเรานำเราไปเผชิญกับผู้คนที่ไม่ได้รับศีลล้างบาปจำนวนมากซึ่งความคิดและพฤติกรรมชีวิตของพวกเขาบางครั้งก็ขัดแย้งกับพระวรสารและศักดิ์ศรีของปัจเจกบุคคล  เพราะฉะนั้นชีวิตคริสตชนจึงเป็นเครื่องหมายและเป็นการท้าทายในการแสวงหาความหมายที่แท้จริงของการที่เรามีชีวิตอยู่

พี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย
    เป็นพระเยซูคริสตเจ้าเองที่ทรงเรียกท่านในฐานะที่เป็นนักบวช สามเณร และครูคำสอนให้มีส่วนร่วมในพันธกิจของพระองค์  พระคริสตเจ้าเป็นประเด็นและหลักใหญ่ในพันธกิจของท่านเพราะท่านถูกเรียกให้ต้องประกาศพระคริสตเจ้าพร้อมกับประกาศสาส์นแห่งความรอดของพระองค์  ท่านมีกระแสเรียกพิเศษที่ต้องติดตามพระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิดและมีส่วนในพันธกิจการไถ่กู้ของพระองค์
    เพราะฉะนั้นจำเป็นที่ต้องพิศเพ่งไปยังพระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์เป็นผู้ประกาศพระวรสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  ในมิติแห่งความรอด การประสูติรของพระเยซูคือจุดเริ่มต้นแห่งพันธกิจของพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้ไถ่มนุษยชาติ  การประสูติของพระคริสตเจ้าเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้แห่งความรักของพระบิดาเจ้าต่อมนุษย์  พระเยซูผู้เสด็จกลับฟื้นพระชนม์ชีพทรงมอบพันธกิจธรรมทูตให้กับผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปทุกคน
    เราควรพิจารณาเสมอว่าเราทุกคนไดรับศีลล้างบาปในความเชื่อของพระศาสนจักรเพื่อที่จะเป็นคริสตชน นั่นคือ โดยศีลศักดิ์สิทธิ์เราเป็นบุตรของพระเจ้าในโลกนี้ เป็นส่วนหนึ่งแห่งประชากรของพระเจ้า  ซึ่งในหมู่ชนเหล่านี้บางคนได้รับการสถาปนาเป็นอัครสาวก คนอื่นเป็นนายชุมภาบาล เป็นผู้ถวายตัว เป็นครูคำสอน ฯลฯ  และสุดท้ายในฐานะที่เป็นธรรมทูตแห่งชีวิตในศีลสมรส
    สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสอธิบายพันธกิจของเราว่าเป็น “ความรักต่อพระเยซูคริสตเจ้า” และในขณะเดียวกันก็เป็น “ความรักต่อประชากร” การเฉลิมฉลองปัสกาของพระคริสตเจ้าที่เราพึ่งจะกระทำไปในช่วงเทศกาลปัสกาแสดงถึงชัยชนะแห่งความรักของพระคริสตเจ้าต่อมนุษยชาติ
    ก่อนจบการไตร่ตรองนี้พ่อขอมอบกำลังใจให้กับท่านในพันธกิจอันล้ำเลิศแห่งการประกาศพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่แห่งสากลจักรวาล  พ่อขอมอบพวกท่านไว้ในการทูนวิงวอนแห่งพระมารดาของพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นดาราแห่งการประกาศพระวรสารใหม่
    ขอพระเจ้าอวยพรท่านทุกคน  

พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี่

(วิษณุ ธัญญอนันต์ - ถอดความเป็นภาษาไทย)

ภาพประกอบจาก เพจ บันทึก : ฉลองวัด

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11778081
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
374
8863
26031
109658
11778081
Your IP: 107.21.85.250
2022-01-20 02:26