ตราสัญลักษณ์สมณองค์กรยุวธรรรมทูตประเทศไทย
ความหมายโลโก้ยุวธรรมทูตประเทศไทย
1. วงกลม หมายถึง โลก
2. สี 5  สี หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียวกันของยุวธรรมทูต ทั้ง 5 ทวีป
     สีเหลือง - ทวีปเอเชีย
     สีน้ำเงิน - ทวีปโอเชเนีย (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะ)
     สีขาว - ทวีปยุโรป
     สีแดง - ทวีปอเมริกา
     สีเขียว - ทวีปแอฟริกา  
4. ตัวอักษรภาษาไทย – สมณองค์กรยุวธรรมทูต
ชื่อของสมณองค์กรภาษาไทย

5. ตัวอักษรภาษาอังกฤษChildren helping Children
คำขวัญของยุวธรรมทูต แปลว่า  เพื่อนช่วยเพื่อน

6. ธงชาติไทย และคำว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน”
เป็นสัญลักษณ์หมายถึง สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย