ภาวนาตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา
เพื่องานแพร่ธรรมประจำปี 2012

เดือนมกราคม
       เพื่อบรรดาคริสตชนที่อุทิศตนเพื่อสันติภาพ ขอให้เขาเป็นประจักษ์พยานถึงพระนามของพระคริสตเจ้าต่อมนุษย์ชาย-หญิง ทุกคนที่มีน้ำใจดี

เดือนกุมภาพันธ์
        ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงส่งเสริมความพยายามของผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพ ที่ได้ทำงานช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้สูงอายุในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในโลก

เดือนมีนาคม
         ขอพระจิตเจ้าโปรดทรงประทานความพากเพียรให้กับผู้ที่ได้รับความทุกข์จากการเลือกปฏิบัติ การถูกข่มเหง หรือได้รับความตาย เพราะเห็นแก่พระนามของพระคริสตเจ้า เป็นพิเศษในทวีปเอเชีย

เดือนเมษายน
          ขอให้พระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ โปรดเป็นเครื่องหมายของความหวังอย่างมั่นคง สำหรับมนุษย์ชาย-หญิง ในทวีปอัฟริกา

เดือนพฤษภาคม
           ขอพระนางมารีย์ ราชินีแห่งโลก และดวงดาราแห่งการประกาศพระวรสาร โปรดทรงเป็นเพื่อนไปกับบรรดาธรรมทูตทุกคนในการประกาศถึงพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระนาง

เดือนมิถุนายน
           ขอให้คริสตชนในทวีปยุโรปได้กลับมาค้นพบเอกลักษณ์ที่แท้จริงของพวกเขาอีก และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นในการประกาศพระวรสาร

เดือนกรกฏาคม 
            ขอให้คริสตชนที่เป็นอาสาสมัครแพร่ธรรมได้เป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระคริสตเจ้า ในดินแดนมิสซัง

เดือนสิงหาคม
           ขอให้บรรดาเยาวชนที่ได้รับเรียกให้ติดตามพระคริสตเจ้า มีความยินดีที่จะประกาศและเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสารไปจนสุดปลายแผ่นดิน

เดือนกันยายน
           ขอให้ชุมชนคริสตชน จะได้มีความเต็มใจที่จะขยายการส่งบรรดาธรรมทูต พระสงฆ์  ฆราวาส และทรัพยากรที่เป็นรูปธรรม เพื่อพระศาสนจักรต่างๆ ที่ยากจนที่สุด

เดือนตุลาคม
            ขอให้การฉลองวันแพร่ธรรมสากล ก่อให้เกิดผลในการฟื้นฟูการอุทิศตนในการประกาศพระวรสาร

เดือนพฤศจิกายน
           ขอให้พระศาสนจักรที่กำลังจาริกอยู่บนโลกนี้ ได้ส่องแสงในฐานะเป็นแสงสว่างของนานาชาติ

เดือนธันวาคม
           เพื่อว่าพระคริสตเจ้าผู้ทรงเผยแสดงพระองค์เองแก่มนุษยชาติทั้งปวง ด้วยแสงที่ส่องมาจากเมืองเบ็ธเลเฮ็ม และสะท้อนในโฉมหน้าของพระศาสนจักรของพระองค์