ร่วมต้อนรับพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า ลาว
ต้อนรับพระสมณฑูตฯ พอล ชาง อิน-นัม

           สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย และสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย นำโดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช รองประธานสภาพระสังฆราชฯ พระอัครสังฆราชยอห์น เซ็ง ฮี ประธานสภาพระสังฆราชฯ พม่า พระสังฆราชกีเก้ ฟิกาเรโด จากกัมพูชา พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม ร่วมต้อนรับพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า ลาว อายุ 63 ปี ซึ่งเดินทางจากประเทศเกาหลี มาถึงประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 13.10 น.  ของวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ด้วยเที่ยวบิน TG 659 โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พร้อมด้วยพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ให้เกียรติร่วมต้อนรับพระสมณทูตที่สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
  :::ชมประมวลภาพ :::